Вътрешни правила за определяне, събиране и счетоводно отразяване на приходите от местни данъци и такси в Община Черноочене

Нормативни документи

/Одобрени със Заповед №56/29.01.2021 г. на Кмета на Община Черноочене/

Глава I

ОБХВАТ

Чл.1. С тези вътрешни правила се определят конкретните задължения и отговорности на длъжностните лица от отдел „Местни данъци и такси“ , отдел „Финансово-счетоводни дейности“ и отдел „ГРАО“ във връзка с определяне, събиране, администриране и счетоводното отразяване на приходите от местни данъци и такси в Община Черноочене.

Чл.2. Отговорните служители упражняват конкретните си задължения и отговорности, които произтичат от:

–  Закон за местните данъци и такси;

–  Закона за местното самоуправление и местната администрация;

–  Закон за счетоводството;

–  Закон за Публичните финанси;

– Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;

– Наредба №1 от 20.03.2002 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет – Черноочене;

– Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене;

– Утвърдените длъжностни характеристики;

– Други законови и подзаконови нормативни актове.

Глава II

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел I

ВИДОВЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Чл.З. (1) В бюджета на Община Черноочене постъпват приходи от следните местни данъци:

– данък върху недвижимите имоти;

– данък върху наследствата;

– данък върху даренията;

– данък при възмездно придобиване на имущество;

– данък върху превозните средства;

– патентен данък;

– туристически данък;

– данък върху таксиметров превоз на пътници;

– други местни данъци, определени със закон.

(2) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон, определени в Закона за местните данъци и такси;

Раздел II

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Чл.4. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл.5. Размерът на данъка върху недвижимите имоти е определен в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, съгласно чл.15 от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене.

Раздел III

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Чл.6. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък се определя и оценява в левове към момента на откриването му.

Чл.7. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл.8. Данъкът е определен поотделно за всеки наследник или заветник, съгласно чл.28 от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене, както следва:

 1. за братя и сестри и техните деца – 0,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
 2. за лица, извън посочените в т.1 – 4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Раздел IV

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

 Чл.9. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

 • Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
 • Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
 • Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства:
 1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;
 2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;
 3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

Чл.10. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Чл.11. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Чл.12. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество, съгласно чл.35, ал.1 от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене, в размер на:

а)  0,5  на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б)  4,5  на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

(2)  При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност, съгласно чл.35, ал.2 от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене.

Раздел V

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Чл.13. (1) Данък върху превозните средства се дължи от собствениците с постоянен адрес или седалище на територията на Община Черноочене, на подлежащите за облагане с данък превозни средства.

(2) Данъкът върху превозните средства е определен за всяко превозно средство поотделно, съгласно Раздел IV от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене.

Раздел VI

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Чл.14 (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности) от ЗМДТ, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

 1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон..

(2) Патентният данък е определен по размер и видове дейности с Приложение №2 към чл.54 от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене.

Раздел VII

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Чл.15. (1) Туристически данък се дължи от лицата, които предлагат нощувки.

 • Размерът на туристическия данък е определен в чл.56 от Наредба №2 от 14.08.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене.

Глава III

МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Чл.16. (1) В бюджета на Община Черноочене постъпват приходи от следните местни такси:

 • такса битови отпадъци;
 • такса за ползване на детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;
 • такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • такса за технически услуги;
 • такса за административни услуги;
 • такса за притежаване на куче;
 • други местни такси, определени със закон.

(2) В бюджета на Община Черноочене постъпват приходи и от цени на услуги, предоставяни от Община Черноочене.

Чл.17. Определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите, оказвани или предоставяни от Община Черноочене са регламентирани в Наредба №1 от 20.03.2002 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета на основание чл.9 от ЗМДТ от Общински съвет – Черноочене.

Глава IV

ПРИЕМАНЕ, ПРОВЕРКА, ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЗМДТ

Чл.18 (1) Процесът на прием и обработка на декларации започва с подаване на декларация.

(2) Декларациите по ЗМДТ се подават лично от собственика, упълномощено лице или чрез лицензиран пощенски оператор.

(3) Служител в отдел „МДТ“ приема подадената декларация, като върху формуляра на декларацията записва издадения Вх. № и дата на приемане на същата, а на подателя се издава съобщение с входящ номер и дата на подаване на декларацията.

Чл.19 (1) Съгласно създадената организация на работа в отдел „МДТ”, приетите декларации се обработват от служителите в отдела.

(2) Служителите които обработват приетите декларации по ЗМДТ извършват задължителни проверки за наличието на всички реквизити, необходими за целите на данъчното облагане.

(3) Проверка за подаване на декларация в компетентната община, съгласно изискванията на ЗМДТ. Когато декларацията не е постъпила в компетентната община Началник отдел „МДТ“ я препраща с придружително писмо по компетентност.

(4) Компетентността по видове декларации е както следва:

 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за следващия се данък върху недвижимите имоти – общината по местонахождение на имота;
 • Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, пътно превозно средство – общината по постоянен адрес на собственика;
 • Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – общината по последно местожителство на наследодателя;
 • Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества – общината по местонахождение на недвижимия имота, а в останалите случаи – по постоянен адрес, съответно по седалище на задълженото лице;
 • Декларация по чл.61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък – общината, на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място в общината, където е постоянният адрес на физическото лице/едноличният търговец;
 • Декларация по чл.61 р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък -общината по местонахождение на обектите, в които се предлагат места за настаняване;
 • Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежание на куче – общината по постоянен адрес на собственика на куче.

(5) Проверки за наличие на основание за подаване на декларация, съгласно изискванията на ЗМДТ. Извършват се следните проверки:

 • Дали лицето, което подава съответния формуляр на декларация следва да подаде този вид формуляр – дали е длъжно /има ли право да го подаде/.
 • Дали декларацията се подава в срок:

– Когато декларацията се подава в законоустановения срок, се приема и обработва, независимо дали преди това има подадена такава декларация,

– Когато декларацията се подава след изтичане на законоустановения срок, се извършва проверка дали има подавана декларация преди това и ако няма, същата се счита за приета, обработва се и при установяване на административно нарушение при приемането на формуляра, упълномощените длъжностни лица, като „Орган по Приходите”, съставят Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, а Наказателното постановление /НП/ се издава от Кмета на Община Черноочене.

– Глобата може да бъде наложена и чрез фиш до 50 лева, който се издава от Началник Отдел „МДТ“, в три екземпляра единия се дава на лицето, втория се прикрепя към декларацията, а третия се архивира в папка. Заплащането на глобата по фиша се извършва на касата в отдела.

(6) Проверка за наличие на допълнителни приложения и документи към декларацията. Когато към декларацията е необходимо да бъдат предоставени и допълнителни приложения и документи се извършва проверка, дали те са налични към момента на обработка на декларацията. Документи които могат да бъдат изискани, за да се определи правилно задължението са:

– документ за собственост;

– документ за призната степен на инвалидност /ТЕЛК/;

– удостоверение за наследници;

– талон на превозно средство;

– други документи, удостоверяващи правото на освобождаване или отстъпка, посочени в декларацията.

Чл.20 (1) След извършване на задължителните проверки, приетите декларации се обработват по реда на тяхното приемане.

(2) Декларации, за които задължението се определя след въвеждане на данните в Програмен продукт са:

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за следващия се данък върху недвижимите имоти.

 • Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, пътно превозно средство.
 • Декларация по чл.61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Тези декларации се въвеждат в Програмния продукт, автоматично се изчисляват задълженията по тях и се записват като облог по данъчната партида на лицето.

Чл.21 Когато в процеса на обработване на приетите декларации възникнат несъответствия отговорния служител от отдел „МДТ“ процедира както следва:

 • Когато несъответствията са в частта от данните по регистрация на лицето, корекцията се извършва служебно, като за верни се приемат данните от регистъра ЕСГРАОН за физически лица.
 • Когато ЗЛ се яви за отстраняване на несъответствия по декларацията, корекция в подадена декларация се извършва с попълване на нов формуляр декларация, която се входира с нов номер.

Чл.22 (1) След обработване на приетите декларации и установяване размера на задължението по тях, при поискване задължението се съобщава на ДЗЛ или на законен негов представител

 (2) След обработване на приетите декларации по чл.14 от ЗМДТ, програмния продукт автоматично изчислява размера на дължимия ДНИ и ТБО.

Чл.23 Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за данъчна оценка при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти по чл.264, ал.1 от ДОПК.

Чл.24 (1) Удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти на територията на Община Черноочене се издава от служителите в Отдел „МДТ”, след подаване на искане по определен образец.

(2) Искането за данъчна оценка се подава от собственика на недвижимия имот, лично или чрез упълномощен представител

(3) Центъра за услуги и информация на гражданите приема Искането и поставя входящ номер, след проверка на обстоятелствата посочени в него, като при необходимост изискват и допълнителни документи.

(4) След резолюция от Кмета на Община Черноочене искането се пренасочва към Началник отдел „МДТ“  за разпореждане и изпълнение от служителите на отдела.

Чл.25 (1) Служителят от отдела, издаващ данъчната оценка извършва проверка в информационния масив за наличие или липса на данни относно недвижимия имот и собствеността.

(2) При наличие на данни в информационния масив, служителят извършва проверка за изплатени задължения.

– При изплатени задължения издава данъчната оценка съобразно изискванията на закона.

– Когато имота е съсобственост или съпружеска имуществена общност в Удостоверението за данъчна оценка се записват данни за всички собственици, както и задълженията им за имота по вид и размер.

– При неизплатени задължения служителят уведомява лицето, че прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти не се допуска, ако има непогасени задължения за имота, предлага на собственика да заплати задължението и след което издава Удостоверението за данъчна оценка.

– При непогасяване на задълженията /задълженията за имота/ служителят издава Удостоверението за данъчна оценка, като в същото се посочват изискуемите задължения към датата на издаване в пълен размер.

(3) При липса на данни в информационния масив процедурата е:

 • В случай, че е необходимо издаване на Удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към Искането е необходимо да се приложи и констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на сградата /Акт №14 или №15/ и да се декларира в Отдел „МДТ“.
 • При издаване на Удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи, към Искането се прилага, скица на имота и Удостоверение за характеристиките на имота, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и удостоверение за наследници при наследствен имот.

Чл.26 (1) Служителите задължително информират лицата, че Удостоверения за данъчна оценка, издадени до 30 юни на текущата година са валидни до тази дата, а издадените след тази дата — до края на годината.

(2) Когато задълженията за имота са платени за цялата година Удостоверението за данъчна оценка, може да е валидно до края на текущата година.

(З) Удостоверенията за данъчна оценка на земеделски земи са валидни до края на текущата година.

(4) Служителят в Отдел „МДТ“ издава Удостоверението за данъчна оценка в три екземпляра, като връчва два екземпляра на лицето срещу подпис и дата на получаване.

(5) Получателят на Удостоверението за данъчна оценка заплаща цена за услугата съгласно Наредбата №1 в касата на Отдел „МДТ“.

(6) Цената на услугата се заплаща при съответното длъжностно лице в отдел „МДТ”, упълномощено да приема парични средства, като се издава квитанция в два екземпляра. Оригинала от квитанцията е за лицето-вносител, а втория екземпляр се прилага към „Касови приходи“ на отдела.

Чл.27 Издадените Удостоверения за данъчна оценка се архивират в папки, които се съхраняват в архив в срок от пет години.

Чл.28 (1) При поискване от собственика или от упълномощен от него представител, експертите по „Приходи“ са длъжни да издадат следните документи:

 1. Удостоверение за декларирани данни,
 2. Удостоверение за платен данък върху наследствата,

З. Копие на данъчна декларация по чл.14, чл.32, чл.49, чл.54, чл.61н и чл.61p от ЗМДТ.

(2) При поискване от собственика или от упълномощен от него представител служителите по „Приходи“ след разрешение на Началник отдела са длъжни да издадат копие на удостоверение /дубликат/ за платени Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, удостоверение на платен данък върху превозните средства, данък наследство, патентен данък и туристически данък, удостоверение за липса на задължения и Служебна бележка за МПС.

Чл.29 (1) Отговорния служител от Отдел „МДТ“ издава необходимите след подаване от собственика или от негов законен представител на Искане за издаване на документи по определена типова бланка до Центъра за услуги и информация на гражданите.

(2) Отговорния служител от Отдел „МДТ“ приема искането, поставя входящ номер, извършва проверка в информационния масив и при наличие на данни издава искания документ.

(3) Отговорния служител от Отдел „МДТ“ издава исканото удостоверение в два екземпляра, като връчва един екземпляра на лицето срещу подпис и дата на получаване, а другия архивира в папка.

Чл.30. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със Заповед №59/09.02.2016 г. на кмета на община Черноочене, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.

(3) Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Черноочене упражнява  правомощията на териториален директор на Националната агенция за приходите, съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ.

Чл.31. Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Черноочене изпълнява следните преки задължения:

 • Извършва проверка на декларираните от лицата данни в подаваните от тях декларации;
 • Периодично, но най – малко веднъж месечно, изисква справка от отдел „ТСУ“ за съставено удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, с оглед установяване на данъчни задължения и обхващане на данъчно задължените лица.
 • Приема молби за корекции по вече подадени декларации;
 • Приема искания за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми;
 • Ежедневно засича и отчита касово събраните суми по видове данъци и такси, както и предоставя данни за осчетоводяване на данъци и такси, по постъпили безналични плащания по банков път, чрез пощенски записи;
 • Организира доброволното изпълнение на данъчните задължения и задълженията за такса за битови отпадъци по ЗМДТ чрез изпращане на съобщения;
 • Организира доброволното изпълнение на глобите и имуществените санкции по влезли в сила наказателни постановления чрез изпращане на съобщения;
 • Изпълнява и други задължения залегнали в утвърдената длъжностна характеристика и произтичащи от закона.

Чл.32. Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Черноочене е длъжен да извършва внезапни проверки на касиер-събирачите за което да съставя протоколи, в които да отразява резултатите от извършените проверки.

Чл.33. Кметът на Община Черноочене определя служителите от Общинска администрация – Черноочене с правата и задълженията на органи по приходите, които възлагат ревизия на задължените лица.

Чл.34. Началник отдел „ТСУ“  при Община Черноочене, с оглед установяване на данъчни задължения и обхващане на данъчно задължените лица, е длъжен незабавно да предостави на отдел „Местни данъци и такси” при Община Черноочене копие от следните документи:

 1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията;
 2. Молба – декларация за извършване на обстоятелствена проверка;
 3. Разрешение за строеж;
 4. Удостоверение за търпим строеж.

Чл.35. (1) След обработване на приетите декларации и установяване размера на задължението по тях, при поискване, задължението се съобщава на ДЗЛ или на законен негов представител

 • При поискване от страна на ЗЛ, общинският служител следва да предостави информация или справка от Програмния продукт за задължението.
 • Справката съдържа данни за ЗЛ, вида, основанието, общия и неплатения размер на задължението.
 • В случай че ЗЛ желае да обжалва определените му задължения, то служител в Отдел „МДТ“ следва в 30-дневен срок да издаде Акт за установяване на задължението по чл.107, ал.3 от ДОПК от програмния продукт, който подлежи на обжалване по реда на ДОПК.
 • Акт за установяване на задължението по чл.107, ал.З от ДОПК се издава служебно против задължените лица, когато задължението не е платено в срок.

Чл.36. Ежеседмично обработените декларации и приложенията към тях се архивират от определения служител в отдел „МДТ“.

Чл.37. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Черноочене.

(2) Такса за битови отпадъци се дължи от собствениците на недвижими имоти на територията на Община Черноочене, а при учредено вещно право на ползване или концесия от ползвателя, съответно концесионера.

Чл.38. (1) Във връзка с определянето и администрирането на ТБО, отговорните длъжностни лица имат определени права и задължения.

 • Отделите „ФСД” и „МДТ“ към месец октомври на текущата година изготвят анализ на извършените разходи по дейности /осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото за обезвреждане; поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; почистването и поддържането на териториите в населените места, предназначени за обществено ползване; проучване, проектиране, изграждане на регионално депо за битови отпадъци и свързаните с това отчисления по ЗУО, и в нормативните срокове подготвят докладна записка до Кмета на Община Черноочене за приемане на план-сметка за таксата за битови отпадъци за следващата календарна година.
 • Отделите „ФСД” и „МДТ“ изготвят план сметка за разходите по дейности, населени места и по източници на финансиране.
 • Кмета на Община Черноочене внася в нормативните срокове на текущата година предложение до Общински съвет Черноочене за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и утвърждаване на план-сметките за разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ.
 • Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с Решение на Общински съвет – Черноочене.
 • Когато в нормативните срокове Общински съвет Черноочене не е определил размер на ТБО, се събира на база действащият размер към 31 декември на предходната година.
 • Във връзка с изготвяне на проект за бюджет, Отдел „ФСД”, предоставя подробна разработка за разходите, които да намерят отражение в бюджета, а отдел „МДТ“ предоставя прогноза за приходите от ТБО на Гл. специалист „Бюджет“.
 • Гл. специалист „Бюджет“ планира в проекта за бюджет приходите от ТБО, разходите за сметосъбиране, отчисленията за изграждане на регионално депо и натуралните показатели за дейността.

Глава V

СЪБИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Чл.39. (1) Данъкът върху недвижимите имоти на територията на Община Черноочене се изчислява от служителите в Отдел „МДТ“ и се внася от ЗЛ в съответните срокове, регламентирани в ЗМДТ, чрез плащане в брой или чрез банков превод.

 • Невнесените в срок местни данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
 • Внесените данъци и такси по ЗМДТ постъпват в приход на бюджета на Община Черноочене.

Чл.40. (1) След приемане и преброяване на сумата, длъжностно лице, издава приходна квитанция в два екземпляра, надлежно подписани и подпечатани. Първият екземпляр се предава на вносителя, платеното задължение се издължава по партидата на лицето, а втория екземпляр се съхранява в архив.

(2) Преди внасяне на събраните суми в обслужващата банка отговорното лице по събиране на приходи изготвя Дневен лист, който съдържа опис на квитанциите и събраните пари и се отчита пред Счетоводител „Приходи“. Отчетената сума се внася в банковата сметка с вносни бележки, по видове приходи със съответните кодове на плащане от Счетоводител „Приходи“ или друг служител по разпореждане на Началник отдел „МДТ“.

Чл.41. (1) Безкасовите плащания на задълженията се извършва чрез търговските банки, пощенските станции, ИЗИПЕЙ или друг посредник с когото Общината има договор с редовно съставени платежни документи в два екземпляра.

 • Счетоводител „Приходи“ ежедневно получава от обслужващата банка извлечения за постъпилите по видове приходи от местни данъци и такси.
 • При преведени данъци и такси по банков път Счетоводител „Приходи“ идентифицира платеца на сумата, следи за правилно попълнени реквизити и издължава сумите по съответните партиди на данъчно задълженото лице.
 • При плащане на задължения чрез ПОС терминал, упълномощените да работят с парични средства длъжностни лица, изискват от клиента картата, чрез която ще се извърши плащането. Тя се поставя от служителя в ПОС терминалното устройство, след което автоматично се зарежда сумата за плащане. Изисква се ПИН, който се въвежда от клиента. Осъществява се плащането с ПОС терминал, при което се отпечатват два броя бележки. На едната се подписва клиента и с втория екземпляр на издадената приходна квитанция се архивира в папка, а другата заедно с оригиналната квитанция се дава на клиента.

Приключването на ПОС терминала се извършва от длъжностното лице в края на работния ден. Изготвят се:

Табулограма — Дневен лист на приходите чрез ПОС;

Табулограма — Сборен дневен лист — ПОС;

Процесът по приключването на ПОС терминалното устройство завършва с отпечатване на нулева бележка, която се архивира.

Платените с ПОС терминал суми са отразени в банковите извлечения. След получаване на извлечението от банката, Счетоводител „Приходи“ е задължен да подаде в края на месеца справка в отдел „ФСД“, за постъпилите суми чрез ПОС терминал по различните видове и кодове на плащания.

Чл.42. (1) Ежедневно в края на работния ден, счетоводител „Приходи“ прави компютърна обработка на събраните приходи от МДТ като изготвят:

Табулограма — Рекапитулация плащания по касиери;

Табулограма — Сборен дневен лист за постъпили приходи от МДТ.

 • Преди внасяне на събраните суми в обслужващата банка, счетоводител „Приходи“ прави компютърна обработка на събраните приходи от МДТ като изготвят:

Табулограма – дневен лист на приходите от съответния служител,

Табулограма — Рекапитулация плащания по касиери,

Табулограма — Сборен дневен лист за постъпили приходи от МДТ,

Дневно приключване на касовите приходи,

Печат на платежни нареждания,

Опис на банкноти.

 • Счетоводител „Приходи“ или друг служител по разпореждане на Началник отдел „МДТ“ внасят събраните приходи от МДТ в обслужващата банка по сметка на общината, като съставят вносни бележки в два екземпляра по съответните видове приходи.
 • Постъпилите приходи от МДТ ежедневно се осчетоводяват в отдел „ФСД“ в група 70 от Индивидуалния сметкоплан на Община Черноочене.

Глава VI

СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОПК

Чл.43. Началник отдел „МДТ изготвя справка за просрочени вземания от данъци и такси по видове.

Чл.44. На данъчно задължените лица с просрочени задължения, изрично оправомощените със Заповед служители от отдел „МДТ“ изпраща покани за доброволно плащане в определен срок.

Чл.45. Ако задълженията не бъдат изплатени в срока за доброволно плащане, изрично оправомощените със Заповед служители от отдел „МДТ“ предприемат незабавни действия по съставяне на Актове за установяване на публично общинско вземане или извършване на ревизия по реда на ДОПК.

Чл.46. Настоящите Вътрешни правила за определяне, събиране и счетоводно отразяване на приходите от местни данъци и такси в Община Черноочене могат да бъдат изменяни и допълвани със Заповед на Кмета на Общината.