Обява

Обяви

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана държавна дейност, съгласно член 25, член 29, член 73, ал.1 , т.1 и 2 и член 75, ал. 2 от ЗСУ, Община Черноочене, в изпълнение на Заповед 2511/31.12.2020 година на Изпълнителния Директор на АСП, решение № 10/28.01.2021 година на ОбС Черноочене и Заповед № 43/28.01.2021 година на Кмета на община Черноочене

О Б Я В Я В А

Процедура за прием на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен помощник“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на предварителна оценка се изискват:
Заявление-декларация /по образец/;
Документ за самоличност (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

В изпълнение на член 73, ал.1, т.2 от ЗСУ информираме кандидатите за потребители, че съгласно § 7 от преходните и заключителни разпоредби на правилника за прилагане на ЗСУ до 31 декември 2021 година, такси за ползване на финансирана от държавния бюджет социална услуга „Асистентска подкрепа” не се дължат.
Заявления-декларации от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 05.02.2021 г. в сградата на Община Черноочене – информационен център, всеки работен ден от 08:30 до 16:50 часа, на тел. 036916263 или на мейл:obshtina_chernoochene@abv.bg
Информация и формуляр за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени от кметовете и кметските наместници по настоящ адрес, в сградата на община Черноочене- информационен център или стая № 14.