Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 28.01.2021 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.юли до края на м.декември 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС Черноочене, относно приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Доклад от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем /Приета с Решение № 27 от 12.05.2005 г. на Общински съвет -Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на мери и пасища от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2021/2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на ел. линия 20кV от обект «Изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4 преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно утвърждаване на Културен календар на Община Черноочене, Област Кърджали, за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС Черноочене, относно корекция в Решение № 06 от 28.11.2019 година на ОбС-Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване на Община Черноочене с проектно предложение по процедура BG05М9OР001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + по приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID – 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет № 1 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID – 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне размера на основните месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места, считано от 01.01.2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване с проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене.“ за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.327– „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

14.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/