Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене.“ за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.327– „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.327– „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проект: „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене.“

Предлагам на Общинския съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:
1.Да потвърди с решение, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и е включен в Програмата за реализация на ОПР.
2.Да даде съгласие за кандидатстване с проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене.“ за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.327– „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
3.Да упълномощи Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектното предложение, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

Предлагам на Общински съвет Черноочене на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да приеме следното решение:
1.Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 година и е включен в Програмата за реализация на ОПР.

2. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене и филиали с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Паничково, с. Лясково на територията на община Черноочене.“ по процедура BG06RDNP001-19.327– „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
3..Упълномощава, Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектното предложение, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене