Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на ел. линия 20кV от обект «Изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4 преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проявен интерес от граждани към свободни /не застроени/ парцели в кв.12 и кв.14 по плана на с.Пряпорец, общ.Черноочене за построяване на жилищни сгради и ограничението, сервитута, който налага преминаващата през тези квартали въздушна ел. мрежа 20кV, като върху някои от парцелите изобщо не може да се строи, се налага изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос».
Изместването на трасето на въздушна линия 20 кV извод «Железник – Арпезос» в района на кланицата е съгласувано с «ЕР ЮГ», като за целта се налага да се изгради ново трасе – подземно, с дължина към 330м и да се вградят два нови стълба – стълб №14/1 в ел. провода 20кV от с.Железник посока с.Пряпорец и стълб №14 в ел.провода от бензиностанция «Лукойл» посока завод «Арсенал».
За реализиране на обект «Изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през урегулирани поземлени имоти в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене” съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредбите към него трябва да се изработи проект Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасето на подземна ел. линия 20 кV от стълб №14 до стълб №14/1 с дължина към 330м. Съгласно предложеното проектно трасе за изместване ел. кабела 20 кV с дъл- жина към 330м ще премине подземно през следните имоти от селскостопанския фонд: имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259, 58731.10.238 – пасища, стопанисвани от общината, 58731.10.474 – нива, стопанисвана от общината и 58731.10.241- селскостопански, ведомствен път на община Черноочене, публична общинска собственост и ще се изградят /монтират/ два ел. стълба – стълб №14 в имот с идентификатор 58731.10.238 -пасище, мера, VІІІ категория на земята и стълб №14/1 в имот с идентификатор 58731.10.261 – пасище, мера, ІV категория на земята , на кметство Драганово, стопанисвани от община Черноочене, като за всеки от стълбовете е необходима площ от 4 кв.м.
За реализиране на тази инвестиционна инициатива е необходимо Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл. 124б, ал.1 и чл.126, ал.6 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.8 от ЗОС да разреши изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на ел.кабел 20кV от обект «Изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през урегулирани поземлени имоти в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черно-очене”, да изрази предварително съгласие за прокарване на подземния ел. кабел през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259, 58731.10.238, ПИ 58829.173.241, 58731.10.474 и 58731.10.241 и предварително съгласие за промяна предназначение на 4 кв.м. от ПИ 58829.10.238 и 4 кв.м. от ПИ 58829.10.261 по КККР на з-ще с.Пряпорец, общ.Черноочене, за вграждане на нови ел. стълбове №14 и №14/1 съгласно предложението за проектно трасе и регистъра на засегнатите имоти,

Предлагам на Общински съвет – Черноочене да обсъди и приеме приложения проект на решение към настоящата докладна записка.

Приложение:

1. Предложение за ПУП – ПП на трасето на ел. кабел 20 кV и два бр. стълба
2. Проект на Решение

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
декември, 2020год.

Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е №……………….

от ……………………………2020година

Общинския съвет -с.Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124б и чл.126, ал.6 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.8 от ЗОС приема следното Решение:
1. Общинския съвет – с.Черноочене разрешава да се изработи Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / на трасето на ел. кабел 20кV от обект «Изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4 преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”.
2. Общинския съвет – с.Черноочене одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / на трасето за изместване на ел. кабел 20кV , преминаващ през поземлени имоти в землището на с.Пряпорец, общ.Черноочене .
3. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за преминаване и прокарване на ел.кабел от обект «Изместване на въздушна линия 20кV извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през урегулирани поземлени имоти в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене” през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259, 58731.10.238 – пасища, стопанисвани от общината, 58731.10.474 – нива, стопанисвана от общината, и 58731.10.241- селскостопански, ведомствен път на община Черноочене, публична общинска собственост, с дължина към 330м, съгласно проектното трасе и регистъра на засегнатите имоти.
4. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за промяна предназначение на 4 кв.м. земеделска земя от ПИ 58829.10.238 и 4 кв.м.земеделска земя от ПИ 58829.10.261 по КККР на з-ще с.Пряпорец, пасища на км.Драганово, стопанисвани от община Черноочене, съгласно проектното трасе и регистъра на засегнатите имоти, за вграждане на два нови ел. стълба.
5. Общинския съвет – с.Черноочене определя срок на валидност 1година на предварителното съгласие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /