Съобщение

Съобщения

На основание чл.78,ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица,че с Решение №98 от 23.11.2020 г. на Общински съвет Черноочене е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци (НОРМД) на територията на община Черноочене.

Председател на ОбС – Черноочене: БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР