Обяви

Обяви

Общинска служба по земеделие с. Черноочене на основание чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землищата на селата Бели вир, Божурци, Босилица, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Лясково, Минзухар, Ночево, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Соколите, Среднево, Средска, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово, че комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ :

1. Определи териториите, в които се създават масиви за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
2. Определи границите на масивите за ползване върху копие от кадастралните карти на землищата;
3. Изготви карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ;

Заинтересованите собственици и ползватели могат да получат информация в Общинска служба по земеделие с. Черноочене на адрес : с. Черноочене, ул. ” Шеста ” № 6.

ОСЗ с. Черноочене