Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 635 от 24.08.2020 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 г.; №63/29.06.2020 г.; №65/29.06.2020 г.; №66/29.06.2020 г.; №67/29.06.2020 г. на ОбС – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 10.09.2020 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

I. За продажба на:

1. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.224 с площ 655 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), с начална тръжна цена 7 100,00 лв. /седем хиляди и сто лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №535/04.02.2020 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.257 с площ 982 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, с начална тръжна цена 12 333,00 лв. /дванадесет хиляди триста тридесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №547/13.05.2020 г.
3. Урегулиран поземлен имот XІV-30 в кв.7 с площ 670 кв.м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 8 246,00 лв. /осем хиляди двеста четиридесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №528/24.09.2019 г.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

1. Поземлен имот с идентификатор 52372.600.237 в с. Ночево, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14626 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП – ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 146,26 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.6 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14653 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 146,53 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 38176.3.502 в с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – Осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 80830.5.558 в с. Черна нива, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19309 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – Девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 193,09 лв.

III. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински водни обекти:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 38176.13.104, находящ се в землището на с. Комунига, НТП – водоем, с площ 13609 кв.м., при начална тръжна годишна наемна цена – 255,00 лв.

1.2 Водоем с обща площ 15550 кв. м., находящ се в землищата на с. Пчеларово с идентификатор 358829.138.328 с площ 10743 кв.м. и на с. Минзухар с идентификатор 48307.6.56 с площ 4807 кв.м., при начална тръжна годишна наемна цена – 300,00 лв.

2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,30 часа на 08.09.2020 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,30 часа на 09.09.2020 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА