Общински съвет в Черноочене одобри училищна мрежа – 2020/2021

Новини

Общинският съвет в Черноочене с решения па последното си редовно заседание предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за настоящата учебна 2020/2021 година. За защитени учебни заведения са предложени да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово, Лясково и Комунига, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в общинския център.

За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово и Житница.

Кметът Айдън Осман допълни, че усилията на администрацията са за подобряване на инфраструктурата, сградния фонд и материалната база  на детските градини и училищата. Той увери, че въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, които поставят през образованието в малките населени места, община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата.

„Образованието открай време е основен приоритет и ще остане такъв и в бъдеще“, подчерта Айдън Осман.

Председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 14 основни и две допълнителни точки. Тя направи отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода от началото на мандат 2019-2023 година до края на месец юни тази година.

По време на заседанието съветниците допълниха и обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман направи отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година. Като допълни, че тя е била една от най-добрите бюджети през годините от гледна по отношение размера изпълнението на приходите. Даде и информация за състоянието му за първото полугодие на настоящата година.

Съветниците приеха също Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

Исмет ИСМАИЛ