Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Община Черноочене с централния бюджет.
Общинския съвет с Решение №06/06.02.2020г., прие бюджета на Община Черноочене за 2020 година. С приемането на бюджета на общината в инвестиционната програма за 2020 година е включен обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци; път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“ на стойност 320 000 лв.
Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3, т. 9 и т. 10 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, предвидените дейности по основен ремонт на обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“, се класифицират като текущо поддържане и текущ ремонт на пътищата.
Поради тази причина е необходимо кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите, част от средствата предвидени за обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци; път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“, на стойност 166 591,00 лв., да се трансформират от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти по договори за изпълнение по обекти както следва:
1. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“ на стойност 166 591,00 лева.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г., Общински съвет – с. Черноочене
РЕШИ:

I. Дава съгласие на кмета на Община Черноочене да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 166 591,00 лв. от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища на територията на общината за следните обекти:
1. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“ на стойност 166 591,00 лева.

Приложение: Справка по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи – Приложение № 12 от ФО-1/16.01.2020 г.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложение:
prilojenie12_06_2020-converted