Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Черноочене по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Уважаеми дами и господа общински съветници!

Съгласно чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), към общинските съвети се създават наблюдателни комисии, които работят по ресоциализацията на лишените от свобода и за тяхното интегриране в обществото.
Чл. 171, ал.1 от същия закон гласи:
„Наблюдателните комисии:
1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;
2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията на общината;
3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване;
4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;
5. подпомагат семействата на лишените от свобода;
6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.”
Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода.Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника на затвора. При неизпълнение на предложение или препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински съвет – Черноочене създава Наблюдателна комисия към Общински съвет – Черноочене в състав:
Председател: Месру Юсеин Мюмюн – секретар на община Черноочене;
Секретар: Наим Неждет Реджеб – юрисконсулт – община Черноочене;
Членове:
1.Сезгин Рамадан Мустафа – общински съветник и председател на ПК по законността при ОбС – Черноочене;
2.Представител на Полицейско управление – Черноочене;
3.Представител на Пробационна служба;
4.Представител на Дирекция „Бюро по труда” – гр.Кърджали;
5.Представител на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)