Информация

Съобщения, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В община Черноочене десети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ
Три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари вече седми месец предоставят услугата патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно на 72 потребители, заявили необходимост от здравни, социални, комунално битови услуги и психологическа подкрепа.
Мобилният екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги, снабден с необходимите материали и консумативи, ежедневно посещава потребители по домовете в удобно за тях време и предоставя предварително договорената услуга.
През месец февруари 2020 година персоналът премина двудневно надграждащо обучение, което гарантира високото качество и ефективността на предоставяните услуги.
Ежемесечен котрол върху качеството се осъществява и от управителя на Център за социални услуги в домашна среда, а Екипът по организация и управление на проекта осъществява ежемесечна вътрешна супервизия на персонала.
Ежемесечна супервизия се извършва и от специалисти от РЗИ – град Кърджали в изпълнение на изискванията заложени в продедурата по компонент І.
Всички наети лица бяха снабдени с допълнителни лични предпазни средства: ръкавици, маски, шлемове, калцуни, дезинфектанти поради усложнената епидемиологчна обстановка и въведеното извънредно положение за превенция разпространението на Covid-19. При всяко посещение персоналът дава подробни указания на потребителите и техните семейства за опасността от вируса, начина на разпространие и мерките за предпазване от заразяване.
От 6 април започва съвместна акция на общината и БЧК-Кърджали, при която на всички 72 потребители на услугата патронажна грижа ще бъдат раздадени пакети с хранителни продукти и дезинфектанти във връзка с въведеното извънредно положение в страната.