Докладна записка

Материали до ОбС

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, Община Черноочене чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 30 дни, да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене в деловодството на общината на адрес с.Черноочене, ул.“Шеста“ №9 или на е-таil : obshtina_chernoochene@abv.bg.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧЕРНООЧЕНЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Айдън Ариф Осман – кмет на община Черноочене

Относно: Приемане на Наредба за поправяне,заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене

МОТИВИ

Законът за устройство на територията,в чл.196,ал.5 постановява,че общинските съвети трябва да приемат наредба,с която да урегулират реда за премахване на негодни за ползване и опасни за живота или здравето на гражданите строежи.

Законът въвежда задължения за физически и юридически лица,собственици на строежи , да ги поддържат в добро техническо състояние и при възникване на обстоятелства,застрашаващи обектите с увреждане или разрушаване,да предприемат незабавни действия за тяхното предотвратяване или отстраняване на причинените увреждания и да уведомят общината за това.

Представеният проект на Наредба има за цел да регламентира условията и реда за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене, когато собствениците на строежи не изпълнят задълженията си произтичащи от чл.195 отЗУТ.

В проекта текстовете са прецизирани и съобразени със Закона за устройство на територията, АПК, ГПК и Закона за културното наследство. Посочени са задълженията и отговорностите на кмета на общината за постигане целите на закона.Уреден е редът и процедурата, по която се осъществява премахването на негодни за ползване и застрашаващи сигурността на гражданите строежи.

Разработен е един нов местен нормативен акт, който е съобразен с действащото законодателство по устройство на територията.

Причини за приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене :

Привеждане в съответствие с нормативната уредба

Цел на Наредбата

Уреждане на обществените отношения от местно значение и привеждане на общинската нормативна уредба в съответствие с изискванията на чл.196, ал.5 от ЗУТ , уреждане реда и процедурата по която се осъществява премахването на негодни строежи, застрашаващи живота, здравето и сигурността на гражданите на община Черноочене.

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

За прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства,освен средствата по план-сметката.

Очаквани резултати от прилагането

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. С прилагане на наредбата се цели постигане на:

– намаляване и предотвратяване на опасността от самосрутване на негодни за ползване и опасни за живота и здравето на гражданите строежи;

-гарантиране здравето и сигурността на гражданите и осигуряване на по-безопасна жизнена среда.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Наредбата не противоречи на европейското законодателство.Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на ЕС е предопределено от синхронизацията на българската правна система с европейската, свързана с тази материя.

Правни основания: чл. 21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 от АПК, и чл.196,ал.5 от Закона за устройство на територията.

Фактически основания: Необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията при които органите на местната власт осъществяват действия по премахване на строежи,станали негодни за използване и опасни за живота,здравето и сигурността на гражданите и собствениците на които не са изпълнили задълженията си по чл.195 от ЗУТ , в предвидените от закона срокове .

Проектът на Наредбата за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене е публикуван на сайта на община Черноочене в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията, предлагам Общински съвет Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

I.Приема Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене ,както следва:

Кмет на община:…………………………….

Съгласували: /Айдън Осман/

Директор „ОА“:…………………….

/Неджатин Салим/

Юрисконсулт:……………………..

/Наим Реджеб/

ПРИЛОЖЕНИЕ:

proect_naredba_zut