Докладна записка

Относно: Даване на съгласие за реализиране на проект и включване в местно партньорство по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на […]

Докладна записка

Относно: Приемане на ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2024 Г. ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Общинският годишен план за младежта (ОГПМ) отразява европейски, национални […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Утвърждаване на Културен календар на Община Черноочене, Област Кърджали за 2024 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание Културен календар на Община Черночене, област Кърджали […]

Докладна записка

ОТНОСНО Издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено […]

Докладна записка

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – село Черноочене за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общинa Черноочене е депозирано Предложение с […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С цел подобряване на организацията за работа и адекватно изпълнение на функциите, за по […]

Докладна записка

Относно: Изменение на базовите размери на началната годишна наемна цена за декар на земеделските земи от Общински поземлен фонд   УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,   В бр.40 от 05.05.2023 г. е обнародван […]

Докладна записка

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2024 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание проекта на бюджет за 2024 г. на Община Черноочене. Настоящият проектобюджет е изготвен и […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от […]

Докладна записка

Относно: Проект на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2024 година.                               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   В изпълнение на […]