Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Предложение

Относно:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона […]

Докладна записка

Относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените […]

Докладна записка

от Айджан Юсеин Ахмед – Кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Учредяване на сервитут / право на прокарване и право на преминаване/ на подземен електропровод 1кV за присъединяване на […]

Докладна записка

Айджан Юсеин Ахмед – Кмет на Община Черноочене ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и право на преминаване и право на строеж за ел. стълб и одобряване пазарна оценка за […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 94-00-396/27.02.2024г. от Апти Мюмюн Фетта с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и […]