Докладна записка

от инж. Месру Мюмюн, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, при невъзможност да участва кмета на […]

Докладна записка

от инж. Месру Мюмюн, Председател на Общински съвет- Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски „АД-гр. Кърджали УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Действащият ОУПО на община Черноочене е одобрен […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Черноочене за периода 2023-2025 г. УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Настоящата програма за […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно […]

Докладна записка

от Ферхад Шабанали Ферхад – Заместник Кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Изменение в Кадастралната карта на с.Каблешково за отстраняване на явна фактическа грешка , засягаща имот с идентификатор […]

Докладна записка

от Ферхад Шабанали Ферхад – Заместник Кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за трасето на отбивка от път […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №66 от 17.08.2023 г. за утвърждаването на училищната мрежа на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, […]