Съобщение за реализиране на проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурация на читалища“

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.327-0003-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА И КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА“ ПО МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И […]