Съобщение за реализиране на проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурация на читалища“

Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурация на читалища

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:
ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.327-0003-C01
„ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА
И КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА“

ПО МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪХРАНЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ОБЩА СТОЙНОСТ: 47 046, 58 лв.

Европейско съфинансиране: 42 341, 92 лв.

Национално съфинансиране: 4 704,66 лв.

НАЧАЛО: 19.11.2021 г.

КРАЙ: 30.06.2023 г.