Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №300 от
13.06.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №37/05.06.2014 г.; №04/29.01.2019 г.; №16/29.01.2019 г.; №37/23.04.2019 г.; №39/23.03.2019 г. и №42/23.04.2019 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 04.07.2019 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
І. Продажба на:
1. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №86 с площ 1200,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 9805,00 лв. /девет хиляди осемстотин и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №184/29.07.2014 г.
2. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №87 с площ 1660,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 747,00 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №185/29.07.2014 г.
3. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №5 в кв. 17, с площ 369,00 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 5 501,00 лв. /пет хиляди петстотин и един лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №437/02.04.2019 година.
4. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №400 в кв. 12 с площ 202,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 3 500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №435/08.03.2019 година.

ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 14221.77.19 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3746 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 37,46 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 14221.78.8 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2817 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 28,17 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 14221.79.1 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4101 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 41,01 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 14221.79.11 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1578 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 15,78 лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 14221.84.34 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1410 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,10 лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 14221.86.63 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2612 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 28,74 лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 14221.87.132 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1428 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,28 лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 14221.87.138 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5953 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 59,53 лв.
9. Поземлен имот с идентификатор 14221.84.46 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4640 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 46,40 лв.
10. Поземлен имот с идентификатор 14221.1.25 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3838 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 38,38 лв.
11. Поземлен имот с идентификатор 14221.2.49 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12670 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 126,70 лв.
12. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.1 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20493 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 204,93 лв.
13. Поземлен имот с идентификатор 14221.4.8 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 79064 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 790,64 лв.
14. Поземлен имот с идентификатор 14221.4.17 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20412 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 204,12 лв.
15. Поземлен имот с идентификатор 14221.8.7 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14319 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 143,19 лв.
16. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.39 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20011 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 220,13 лв.
17. Поземлен имот с идентификатор 14221.15.6 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12463 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 124,63 лв.
18. Поземлен имот с идентификатор 14221.35.7 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6500 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 65,00 лв.
19. Поземлен имот с идентификатор 58829.158.10 в с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3199 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – седма, с начална тръжна годишна наемна цена – 41,59 лв.
20. Поземлен имот с идентификатор 87103.2.205 в с. Ябълчени, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9633 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 183,03 лв.
21. Поземлен имот с № 000401 в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ЕКАТТЕ 81236, с площ 3,508 дка., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 66,66 лв.

ІІІ. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински воден обект:
1. Поземлен имот с идентификатор 55395.1.224, находящ се в землището на с. Паничково: НТП – язовир, с площ на имота 5885 кв. м. : при начална годишна наемна цена 85,00 лв. без ДДС.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
ІV. Отдаване под наем на общински терен за срок от 5 години:
Терен с площ 20,00 кв. м. в УПИ ІV, кв. 14, по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене с месечна наемна цена 50,00 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 01.07.2019 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 03.07.2019 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN:BG69IORT80313307000003; BIC:IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА