ОБЯВА

Съдебни заседатели

Общински съвет – Черноочене НАБИРА кандидати за съдебни заседатели за
Районен съд – Кърджали, за мандат 2020– 2023 г.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление /по образец/;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/;
7. Декларация – съгласие по чл.4, ал.1 т.6 от Закона за защита на личните данни /по образец/.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.
Място и срок за подаване на документи:
Адрес: Община Черноочене,ул.”Шеста”№ 9
Общински съвет – Черноочене, ет. 2, стая № 17 – До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020 – 2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2019 г.
Подаването на документите се извършва лично.
Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Черноочене, както и на сайта на Община Черноочене http://www.chernoochene.com/?cat=47 в раздел Обяви.
Телефон за информация: 03691/ 63 – 34

Приложения:

Образец №1 –Заявление;

Образец №2 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67,ал.3 от ЗСВ и писмено съгласие;

Образец №3 – . Декларация – съгласие по чл.4, ал.1 т.6 от ЗЗЛД.