Обявление за конкурс

Обяви

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 2
от Закона за устройство на територията, и заповед №1015/30.11.2018г., на кмета на община Черноочене

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 4 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

1. Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше
• Минимална образователна степен – магистър
• Област на висше образование – „Технически науки“
• Специалност – Архитектура
• Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й
• Стаж по специалността – най-малко 3 години
• Предимство – професионален опит в общинска администрация
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Да не се окаже в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
• Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
• Да не е народен представител;
• Да не е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;
• Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях.
3. Допълнителни изисквания и квалификации:
• Познания в работата на общинска администрация
• Компютърни умения;
Отлично познаване на нормативната уредба свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА е други специализирани законови нормативни актове.

4. Необходими документи
• Заявление за участие в конкурса до Кмета на община Черноочене – свободен текст;
• Европейски формат на автобиография;
• Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност
• Декларация, че кандидатът не би се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително
• Декларация, че кандидатът е/не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация, народен представител, съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация, работи по друго трудово правоотношение. При наличие на някое от изброените обстоятелства, кандидатът следва да посочи наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на търговеца, кооперацията, работодателя
• Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно- квалификационна степен
• Копие от документ за пълна проектантска правоспособност или документ доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й;
• Копие от документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“ лично от кандидата.
Документите се подават лично от кандидата или от упълномощен представител.
5. Място и срок за подаване на документите
Община Черноочене
Адрес: ул.“Шеста №9
Ст. спец. „Човешки ресурси“
стая №2, ет.1, тел.03691/6385
в едномесечен срок от датата на публикуването на обявлението за конкурса.
6. Начин на провеждане на конкурса: в три етапа
• Етап едно – допускане по документи
• Етап две – Разработка и защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Прилагане на ОУП – община Черноочене в контекста на стратегическите устройствени документи от регионално и национално ниво“
• Етап три – провеждане на интервю

7. Характер на работата: Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територия на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с конкурса – Информационно табло в сградата на общинска администрация Черноочене, ул. „Шеста“ № 9 и сайта на община Черноочене.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община

………………………………………………….

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед на кмета на общината № 09/ 08.01.2019 година

Протокол