Съобщение

Обяви

Община Черноочене съобщава на заинтересованети лица и общественост за инвестицинно предложение :

„Реконструкция  на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация  и внедряване на мерки за енергийна ефективност  на   сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“