Уведомление за инвестиционно предложение

Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ със седалище и адрес на управление с. Черноочене, ул „Шеста“ №9, представлявана от Айдън Ариф Осман – Кмет
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, ДВ бр.25/2003 г.,
УВЕДОМЯВА
заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:
„Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк /KRZ1432/)“ състоящ се от следните етапи:
Етап 2.1: Път KRZ 1432 – Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк от км. 6+700 до км. 10+170;
Етап 2.2: Път KRZ 1432 – Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк от км. 10+170 до км. 11+828 и отбивка за с. Яворово;
Етап 3.1: Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк /KRZ1432/) от км. 0+000 до км. 2+100;
Етап 3.2: Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк /KRZ1432/) от км. 2+100 до км. 3+000;
Етап 3.3: Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк /KRZ1432/) от км. 3+000 до км. 6+086.
/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/
Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, Адрес: 6300 Хасково, ул. „Добруджа“ 14,
e-mail: info@riosv-hs.org; тел: 038/ 66 46 08; факс: 038/ 60 16 11
Община Черноочене, с. Черноочене,
ул.“Шеста“ №9, област Кърджали, п.к. 6701;
тел: 03619/6225; obshtina_chernoochene@abv.bg