Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 05.04.2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за младежта, който влезе в сила от 20.04.2012 г. С този закон се формира държавна политика в областта на младежките дейности за създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво. Съгласно този Закон кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и изготвят проект на общински годишен план за младежта.
Настоящият Общински план за младежта е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинската и националната политика за младите хора. Планът е в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2012-2020).
В тази връзка предлагам Общински съвет Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, приема Общински годишен план за младежта за 2018 г.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

……………………………………….

Приложение:

plan_mlaseji_2018