Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО Издаване на запис на заповед от кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпило мотивирано искане от г-н Ферхад Шабанали Ферхад – председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ относно необходимостта от издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“, Ви информирам за следното:
На 29.11.2016 г. СНЦ „Местна инициативна група Минерални бани и Черноочене“ сключи Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД-50-188/29.11.2016 г. на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на одобрената публична финансова помощ за проекти към Стратегията е в размер на 3 755 193 лева и включва финансиране от две програми – ПРСР 2014-2020 г. – в размер на 2 933 745,00 лв. и ОПИК 2014-2020 г. – 821 448,00 лв.
На основание Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“, Местните инициативни групи, които имат сключено Споразумение за изпълнение на стратегии по подмярка 19.2 кандидатстват за финансова помощ от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. МИГ Минерални бани и Черноочене е получило от УО на ПРСР 2014 -2020 г. Заповед № РД 09-113/14.02.2018 г., за одобрение на Заявление за получаване на финансова помощ за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията в размер на 212 574,31 лева. за 2018 г.
Във връзка с тази Заповед, МИГ „Минерални бани и Черноочене“ има право да кандидатства за авансово плащане в размер на 50 % от стойността на одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за да обезпечи финансовото изпълнение на дейностите по управлението и за 2018 г.. Условие за получаването на авансово плащане обаче е представяне от страна на МИГ на Запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на изпълнение на одобрените дейности за 2018 г. от стратегията за ВОМР, удължен с 6 месеца, т.е. до 30.06.2019 г. Записът на заповед се връща на издателя след изплащане на последната заявка за плащане за срока, за който е извършено авансовото плащане.
Стойността на заявката за авансово плащане е 50% от 212 574,31 лв. която е стойността на одобрените средства за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 2018 г.
Получената сума се намалява с 7 500 лв. /25 % от осигурения финансов ресурс от общините при подписване на Споразумението/. За предоставянето на тази сума, като дългосрочен безлихвен кредит, са поели ангажимент общините Минерални бани и Черноочене след взети решения от общинските съвети.

Във връзка с гореизложеното и в качеството си на Кмет на община Черноочене, моля общински съвет Черноочене да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение №РД-50-188/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г., ОПИК 2014 – 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Минерални бани и Черноочене“ със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, бул. “Васил Левски“ №3, ЕИК по БУЛСТАТ 177012308, представлявано от Ферхад Шабанали Ферхад.

1. Упълномощава кмета на община Черноочене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 49 393,57 лв. (Четиридесет и девет хиляди тристадеветдесет и три лева и 57 ст.) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-188 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 на мярка 19, за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене” сключен между СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене” и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на Председателя на УС на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г., и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

С уважение,

Айдън Осман
Кмет на община Черноочене