Проект на бюджет 2018 година на община Черноочене

Бюджети

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 84, ал. 1 и 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332 от 22.12.2017г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене и в съответствие с единната бюджетна класификация внасям за обсъждане и приемане Проекта на Бюджет на Община Черноочене за 2018 г., при следните параметри:

1. Бюджета на Община Черноочене за 2018 година е както следва:

Приходна част

Предвидените приходи в бюджета на Община Черноочене са в размер на 8 400 120 лв., /Приложение № 1/.
Приходната част на бюджета на Община Черноочене за 2018 година, в частта за делегираните държавни дейности е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размерите по чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 година, наличности по сметки в началото на годината и средства предвидени от местни приходи: от данъци, такси и други неданъчни приходи.
Частта на приходите с общински характер за общинските дейности е съставен на база прогноза за постъпления от местни данъци и такси, неданъчни приходи и трансфери за местни дейности, утвърдена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 година, (обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища) и целева субсидия за капиталови разходи.
I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 4 265 624 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 116 299 лв.
2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 190 704 лв., съгласно Приложение № 2, в това число: бюджетни средства за разпределение от ОбС 149 325 лв. и целеви средства 41 379 лв (извънбюджетни средства на второстепенни разпоредители, заложени в параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)“ със знак /-/).
II. Приходи за местни дейности в размер на 4 134 496 лв, съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 933 200 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 320 500 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 612 700 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 903 600 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 696 000 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 207 600 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 003 100 лв.
4. Предоставени трансфери в размер на (-) 34 000 лв., за отчисления съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 101 000 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от възмездна финансова помощ.
7. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 219 596 лв., съгласно Приложение № 2, в това число: бюджетни средства за разпределение от ОбС 1 212 596 лв., от тях за капиталови разходи 1 198 700 лв. и целеви средства 7 000 лв. (субсидия за Джамийско настоятелство – с. Габрово, заложени в п-ф 88-02 „Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по дър. бюджет (+/-)“със знак /-/ ).
8. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. Разходите в бюджета на община Черноочене са в размер на 8 400 120 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 265 624 лв.
2. За местни дейности в размер на 3 867 586 лв.
3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 266 910 лв.

2. Инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 409 861 лв., съгласно Приложение № 4, като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 003 100 лв.
2.2. Разчета за разходите, финансирани с приходи преходен остатък от 2017 година с целеви характер в размер на 1 198 700 лв., които са одобрени с ПМС № 153/28.07.2017г. и ПМС №260/24.11.2017г.
2.3. Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 100 000 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (местни приходи) в размер на 108 061 лв.

3. Общата численост и разходите за заплати на персонала през 2018 г.
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5а.
3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 година за местни дейности във функциите „Общи държавни служби” „Образование”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 5 100 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България и Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 25 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 92 125 лв., съгласно Приложение № 6.
4.3.2 За спортни клубове – 20 000 лв.
4.4. Да упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 8 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 000 лв.

6. Списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2018г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение № 7.
6.1. Размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за лицата по Приложение №7.

7. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 6 548 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020, 2021 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение № 9.

9. Второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене през 2018 г., съгласно Приложение №10.

10. Максимален размер на новите задължения за разходи съгласно чл.21, ал.5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Максимален размер на ангажиментите за разходи съгласно чл.21, ал.5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 7 552.78 лв.

13. Максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2018 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. Да оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Да възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Да упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година.
16.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свобони средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Да упълномощава кмета:
17.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Да упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4.2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.

19. Да приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2018 година, съгласно Приложение № 11.

Моля, предвид гореизложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Oбщина Черноочене за 2018 година, както следва:

Приходите в размер на 8 400 120 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 4 265 624 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 116 299 лв.
2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 190 704 лв., съгласно Приложение № 2, в това число: бюджетни средства за разпределение от ОбС 149 325 лв. и целеви средства 41 379 лв. (извънбюджетни средства на второстепенни разпоредители, заложени в параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)“ със знак /-/).

II. Приходи за местни дейности в размер на 4 134 496 лв, съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 933 200 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 320 500 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 612 700 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 903 600 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 696 000 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 207 600 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 003 100 лв.
4. Предоставени трансфери в размер на (-) 34 000 лв., за отчисления съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 101 000 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от възмездна финансова помощ.
7. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 219 596 лв., съгласно Приложение № 2, в това число: за разпределение от ОбС 1 212 596 лв., от тях за КР 1 198 700 лв. и целеви средства 7 000 лв. (субсидия за Джамийско настоятелство – с. Габрово, заложени в п-ф 88-02 „Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по дър. бюджет (+/-)“със знак /-/ ).
8. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. Разходите в бюджета на община Черноочене са в размер на 8 400 120 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 265 624 лв.
2. За местни дейности в размер на 3 867 586 лв.
3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 266 910 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 409 861 лв., съгласно Приложение №4 , като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 003 100 лв.
2.2. Разчета за разходите, финансирани с приходи преходен остатък от 2017 година с целеви характер в размер на 1 198 700 лв., които са одобрени с ПМС № 153/28.07.2017г. и ПМС №260/24.11.2017г.
2.3. Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 100 000 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (местни приходи) в размер на 108 061 лв.

3. Утвърждава общата численост и разходите за заплати на персонала през 2018 г. както следва:
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №5а
3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 година за местни дейности във функциите „Образование”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 5 100 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България и Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 25 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 92 012 лв., съгласно Приложение №6.
4.3.2 За спортни клубове – 20 000 лв.
4.4. Да упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 8 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 000 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2018г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение№ 7.
6.1. Размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за лицата по Приложение№ 7.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 6 548 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020, 2021 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене, съгласно Приложение №10.

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи съгласно чл.21, ал.5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи съгласно чл.21, ал.5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 7 552.78 лв.

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година.
16.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свобони средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Упълномощава кмета:
17.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4. 2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2018 г., съгласно Приложение № 11.

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са неразделна част от настоящето решение.

ИЗГОТВИЛ:
Главен специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Директор на дирекция „Обща администрация”:
/Неджатин Салим/

Главен счетоводител:
/Севинч Мехмед/

Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложения:

prilojenia