Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 19.10.2017 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 26.10.2017 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Черноочене по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно одобряване на прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно промяна в състава на КПУКИ.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно поправка на допусната фактическа грешка в Решения № 80/28.08.2017 г. и № 82/28.08.2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно разрешение за промяна предназначение на частен имот, предвиден за зелена площ в кв. 1 по плана на с. Пчеларово от 1980 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот-частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/