Обява

Обяви

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление №59 на Министерския съвет от 2003год.

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : “Корекция на част от дере – с.Каблешково с участък в кв.67 по ПУП на с.Нови пазар, община Черноочене”

Възложител на инвестиционното предложение е Община Черноочене, представлявана от Кмета Айдън Ариф Осман
с.Черноочене, общ.Черноочене ЕИК BG 000236164
Адрес за кореспонденция: община Черноочене, с.Черноочене, ул.”Шеста” №9
Телефон, факс и е-mail: 03691/6225 obshtina_chernoochene@abv.bg
Лице за контакти/ инж. Николина Димитрова Милева телефон: 03691/6163

Инвестиционното предложение третира участък от дерето в урбанизираната територия на с.Нови пазар, с дължина 202,4м, намиращ се в кв.67 по кадастрално – регулационния план на с.Нови пазар, общ.Черноочене. Проектното местоположение на инвестиционното предложение е определено в Координатна система БГС2005. Инвестиционното предложение е ново.
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на инвестицион-ното намерение.
За възстановяване проводимостта на дерето инвестиционното предложение предвижда: почистване на растителността между двата бряга; реконструкция на съществуващия водосток, изграден с кръгли бетонови тръби ф1000, които нямат възможност да провеждат оразмерителното водно количество; направа на ново трапецовидно корито в открития участък от корекцията ; заскаляване пред фундамента на профил №20; направа на нов плочест водосток с дължина 15.0м. Хидравличното оразмеряване на корекцията е направено при обезпеченост 0,10% за максималните оразмерителни водни нива Qмакс = 6,39м3/сек. Извън предмета на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси по време на експлоатацията. Не се очаква генериране на отпадъци.

За контакти: 03691 6163 – инж. Н. Милева

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Хасково
6300 Хасково, ул.”Добруджа” №14
тел.: 038/66 46 08; факс: 038/60 16 11
ел. поща: riosv_hs@mbox.contakt.bg