Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Удължаване срока на Договор за наем на общински терен.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпило Заявление с Вх. №54-01-92/02.02. 2017 от „Теменушка – Назифе Мюмюнова“ ЕТ с. Комунига, наемател по Договор №1005/23.02.2012 година за наем на общински терен с площ 6,00 кв. м., в УПИ І, в кв. 24 в с. Комунига.
„Теменушка – Назифе Мюмюнова“ ЕТ с. Комунига, изпълнява стриктно задълженията си по договора, поради което предлагам да вземете решение за удължаване срока на Договор №1005/23.02.2012 година за наем на общински имот сключен с „Теменушка – Назифе Мюмюнова“ ЕТ с. Комунига, за срок от пет години считано от 01. 02. 2017 година.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, Общински съвет – Черноочене:
1. Удължава срока на договора за наем с №1005/23.02.2012 година с „Теменушка – Назифе Мюмюнова“ ЕТ с. Комунига, за срок от пет години считано от 01.02.2017 година.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс за удължаване срока на договора.

Изготвил:
/Йордан Георгиев/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

Директор дирекция „СА“
/ К.Нешад /

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене