Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Одобрение на пазарни оценки и продажби на недвижими имоти.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с
чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и одобрение на експертни пазарни оценки и продажба чрез публичен търг явно наддаване на:
1. Незастроен УПИ І в кв. 14 с площ 1035,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 332,00 лв. /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №446/17.06.2008 г.
2. Незастроен УПИ І 8 в кв. 19„а“ с площ 595,00 кв. м. по плана на с. Габрово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 709,00 лв. /пет хиляди седемстотин и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №387/04.12.2006 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, одобрява експертните пазарни оценки и продажбата чрез публичен търг явно наддаване на следните имоти:

1. Незастроен УПИ І в кв. 14 с площ 1035,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 332,00 лв. /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №446/17.06.2008 г.
2. Незастроен УПИ І 8 в кв. 19„а“ с площ 595,00 кв. м. по плана на с. Габрово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 709,00 лв. /пет хиляди седемстотин и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №387/04.12.2006 г.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА