ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА 2016 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от28.01.2016 г; изм. и доп. с Решение №11 от 28.01.2016 г.,доп. с Решение №13 от 11.02.2016 г. .; доп. с Решение №18 от 25.02.2016 г. .; доп. с Решение №23 от 25.02.2016 г. .; доп. с Решение №29 от 31.03.2016 г.)

programa29