Община Черноочене обгрижва 65 души с нов социален проект

Новини

proekt-2016-002При голям интерес от страна на потенциалните бенефициенти протече информационна среща по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001 „Независим живот“, по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година в салона на местното читалище в село Черноочене.

Ръководителя на проекта Даниела Николова представи детайлно условията, целите и дейностите, свършената работа до момента, а именно сформиран екип за организация и управление.

proekt-2016-021Тя заяви, че спечеленият проект на Община Черноочене ще предложи устойчив модел за осигуряване на независим живот чрез подкрепа дейността на „Център за предоставяне на социални услуги в домашна среда”. Специалистите ще задоволяват потребностите на лицата с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Ще се предоставят почасови социални услуги, на база индивидуалните планове за грижи, съобразени с оценките на потребностите.

Целева група потребители по Проекта са: лица /в това число и деца/ с увреждания и възрастни хора над 65 години в затруднение или невъзможност да се обслужват сами или в риск от бедност и изолация и с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене.

Присъстващите се интересуваха от условията за кандидатстване, профила на потребителите  и начина на осигуряване и плащане на услугата.

За гарантиране качеството и ефективността на дейностите след проведен конкурс са назначени управител и социален работник. Предстои назначаване на медицински специалист и психолог. След подбор ще се назначат и 55 лица, които ще предоставят услуги за лична помощ, социално включване и комунално-битови дейности в дома на потребителите.

Проектът цели разширяване обхвата на предлаганите услуги и въвеждане на здравни услуги и предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите според индикираните им индивидуални потребности.

При заявена необходимост потребителите ще получават здравни услуги от медицински специалист и психологическа подкрепа от квалифициран психолог.