Докрадна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Гърция с проект “Социално подновяване – където социалното предприемачество и общинското управление се срещат“.

Уважаеми съветници,

Във връзка с процедура за предоставяне на финансова помощ по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Гърция, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”, Тематична цел 09 „Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация“, Инвестиционен приоритет 9с „Осигуряване на подкрепа за социални предприятия“, Специфична цел 9 „Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион“ предлагам Община Черноочене да кандидатства с проект “Социално подновяване – където социалното предприемачество и общинското управление се срещат“
Партньори по проекта са:
1. Партньор 1: Тракийски университет Демокрит / Комотини, GR (Водещ партньор)
2. Партньор 2: Община Драма / Драма, GR
3. Партньор 3: Община Минерални бани / с. Минерални бани, обл. Хасково, BG
4. Партньор 4: Община Черноочене / с. Черноочене, обл. Кърджали, BG

В рамките на проекта, община Черноочене ще има за задача да изпълни следните основни дейности:
– да осъществи срещи със заинтересованите лица – граждани от общината и предприемачи, в ‘обществени лаборатории’ – място за автентичен диалог и изслушване, и изграждане на доверие между общинските служители, местната общественост и социалните предприемачи;
– да повиши обществената осведоменост относно социални предизвикателства на местните общности;
– да извърши обучение на предприемачи в социално предприемачество;
– да извърши бизнес консултации и наставничество за развитие на устойчиви бизнес модели;
– да предостави пряк достъп до възможности за финансиране и инвестиции;
– да участва в предвидените по проекта срещи между партньорите за проучване и обмен на най-добрите практики на социални предприятия;
– да работи в създадената между партньорите международна мрежа.

Предвид гореизложеното предлагам да се вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Черноочене и Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020,
Общински съвет- Черноочене

РЕШИ:

1. Общински съвет – Черноочене подкрепя и дава съгласие на Община Черноочене да участва (Одобрява участието на Община Черноочене като партньор 4) в проект “Социално подновяване – където социалното предприемачество и общинското управление се срещат“, с акроним “Cities Care” (посочен по-долу като „проектът“), по „Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020”, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”, Тематична цел 09 „Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация“, Инвестиционен приоритет 9с „Осигуряване на подкрепа за социални предприятия“, Специфична цел 9 „Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион“;
2. Упълномощава координаторът Тракийски университет Демоктрит, Special Account of Research Funds Специален профил на средствата за научни изследвания да подаде проектното предложение до Съвместния секретарят по програмата);
3. Потвърждава, че Община Черноочене приема всички условия, съгласно насоките за кандидатстване;
4. Потвърждава, че информацията свързана с Община Черноочене във формуляра за кандидатстване е вярна и, че Община Черноочене не е получавала или кандидатствала за никакво друго подпомагане от ЕС за дейностите, включени в текущия проект;
5. Съгласява се Община Черноочене да направи всичко необходимо за подпомагане на координатора при изготвяне на проектното предложение, както и да предостави на координатора документи и информация, които се изискват за подаване на проектното предложение;
6. Декларира, че Община Черноочене има оперативния и финансов капацитет за изпълнение на проекта.
7. Възлага на г-н Айдън Осман – кмет на община Черноочене, да предприеме всички необходими действия, свързани с подготовката на документите, кандидатстването, сключването на договор и изпълнението на проекта.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:…………………….
/Айдън Осман/