Съобщение

Съобщения

на основание чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение №07/28.01.2016 г. на Общински съвет – Черноочене съобщава, че в срок от 01.03.2016 г. до 10.03.2016 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Черноочене през стопанската 2016/2017 г.
Информация и справка по списъците се предоставя и в Община Черноочене.
Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март 2016 г.
Образците на документите и указания за попълване се предоставят Информационен център на Община Черноочене.
Окончателното разпределение на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2016/2017 г. приключва на 1 юни 2016 г.
В разпределението на пасища, мери и и ливади за индивидуално ползване могат да участват само заявители, които нямат непогасени задължения към Община Черноочене, Държавен фонд „Земеделие”, НАП и ОД „Земеделие” – Кърджали.

Sabshtenie_Pasishta_ 2016-17