Обява

Обяви

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №45 / 01.02. 2016 г. на Кмета на общината и Решение №04/28.01.2016 г. и №37/05.06. 2014 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 19.02.2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
I. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от една стопански години.
1. Поземлен имот с №009039 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20,012 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 220,14 лв.
2. Поземлен имот с №013066 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,682 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 106,82 лв.
3. Поземлен имот с №015006 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12,463 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 124,63 лв.
4. Поземлен имот с №013021 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 26,662 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 266,62 лв.
5. Поземлен имот с №010513 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13,166 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 131,70 лв.
II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.
1. Поземлен имот с №010077 в землището на с. Петелово с ЕКАТТЕ 55960, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12,270 дка., нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 208,60 лв.
2. Поземлен имот с №004159 в землището на с. Черна нива с ЕКАТТЕ 80830, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20,543 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 205,50 лв.
3. Поземлен имот с №002090 в землището на с. Бакалите с ЕКАТТЕ 02261, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,758 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 117,60 лв.
4. Поземлен имот с №001029 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,985 дка., ливада, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 84,80 лв.
5. Поземлен имот с №001035 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,226 дка., нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 88,90 лв.
6. Поземлен имот с №001016 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,458 дка, нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 58,80 лв.
7. Поземлен имот с №001013 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,111 дка., нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 18,90 лв.
8. Поземлен имот с №000032 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 32,159 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 353,80 лв.
9. Поземлен имот с №000108 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,289 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 69,20 лв.
10. Поземлен имот с №000217 в землището на с. Свободиново с ЕКАТТЕ 65841, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 26,296 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 289,30 лв.
11. Поземлен имот с №000389 в землището на с. Свободиново с ЕКАТТЕ 65841, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 63,446 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 697,95 лв.
IIІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №013038 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 49,337 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 493,40 лв.
2. Поземлен имот с №084058 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,954 дка., ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 199,55 лв.
3. Поземлен имот с №085081 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,704 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 107,05 лв.
4. Поземлен имот с №081006 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 38,134 дка., ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 381,35 лв.
5. Поземлен имот с №011761 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,000 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 33,00 лв.
6. Поземлен имот с №011356 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 21,296 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 212,96 лв.
7. Поземлен имот с №077001 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,492 дка., нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 161,40 лв.
8. Поземлен имот с №001025 в землището на с. Ябълчени с ЕКАТТЕ 87103, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 31,375 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 345,15 лв.
9. Поземлен имот с №024002 в землището на с. Даскалово с ЕКАТТЕ 20167, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,672 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 117,40 лв.
10. Поземлен имот с №018002 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15,324 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 168,60 лв.
11. Поземлен имот с №000101 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,499 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 126,50 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 17.02.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 18.02.2016 г.
Кандидатите за участие в търга внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА