Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО:Актуализиране на поименния списък на обектите за основен ремонт и строителство, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от общ. Черноочене през 2014год., вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата от
целевата субсидия по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Р.Б за 2014год. и общинските средства за финансиране на капиталови разходи на общ. Черноочене през 2014год

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет да се разгледа предложената актуализация на поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от общ. Черноочене през 2014г. и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата от целевата субсидия по чл.50 от ЗДБ РБ за 2014год, и промяна в разпределението на собствените общински средства за финансиране на обекти от поименния списък за 2014г. и приемете на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА Решение за одобрението им.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на целевата субсидия по чл.50 от ЗДБ РБ за финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство , придобиване на материални и не материални дълготрайни активи от общ. Черноочене през 2014г., промяна в разпределението на собствените общински средства за капиталови разходи на община Черноочене през 2014г.
С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
ноември, 2014год.