Обява

Обяви

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №218/14.04.2014 г. на Кмета на общината и Решения с №05/27.01.2011 г.; №51/22.08.2013 г.; №66/21.11.2013 г.; №16/13.02.2014 г. и №25/03.04.2014 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 10.05.2014 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене, обл. Кърджали за:
І. Продажба на имоти общинска собственост:
1. УПИ І в кв. 19, пл.сн. № 79 с площ 2 290,00 кв.м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв.м. и обособен склад с площ 31,00 кв.м., с начална тръжна цена 27 449,00 лв. /двадесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №49/31.05.2012 г.
2. Урегулиран поземлен имот ХІХ323, кв.42 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене с площ 495,00 кв.м., с начална тръжна цена 8 956,00 лв. /осем хиляди деветстотин петдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №153/13.02.2014 г.
3. Урегулиран поземлен имот VІ323, кв.40 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене с площ 547,00 кв.м., с начална тръжна цена 9 897,00 лв. /девет хиляди осемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №154/13.02.2014 г.
4. Урегулиран поземлен имот VІІ323, кв.40 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене с площ 620,00 кв.м., с начална тръжна цена 11 218,00 лв. /единадесет хиляди двеста и осемнадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №155/13.02.2014 г.
5. Поземлен имот с №010066 в землището на с. Пряпорец с ЕКАТТЕ 58731, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,207 дка. с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, в местността „Пой тепе”, с начална тръжна цена 151,00 лв. /сто петдесет и един лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №157/13.02.2014 г.
6. Поземлен имот с №010067 в землището на с. Пряпорец с ЕКАТТЕ 58731, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,183 дка. с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, в местността „Пой тепе”, с начална тръжна цена 138,00 лв. /сто тридесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №158/13.02.2014 г.
7. Поземлен имот с №000479 в землището на с. Йончово с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,026 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 920,00 лв. /деветстотин и двадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №131/28.08.2013 г.
8. Поземлен имот с №000486 в землището на с. Йончово с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,734 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с начална тръжна цена 593,00 лв. /петстотин деветдесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №159/13.02.2014 г.
9. Поземлен имот с №000062 в землището на с. Йончово с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,511 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, в местността „Ев башъ”, с начална тръжна цена 403,00 лв. /четиристотин и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №160/13.02.2014 г.
10. Поземлен имот с №000063 в землището на с. Йончово с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,468 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, в местността „Ханън башъ”, с начална тръжна цена 352,00 лв. /триста петдесет и два лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №161/13.02.2014 г.
11. Поземлен имот с №045006 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,293 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 3 985,00 лв. /три хиляди деветстотин осемдесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №162/13.02.2014 г.
12. Поземлен имот с №031026 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,985 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – седма, в местността „Гомонар”, с начална тръжна цена 1 564,00 лв. /хиляда петстотин шестдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №163/13.02.2014 г.
13. Поземлен имот с №078001 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,705 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с начална тръжна цена 581,00 лв. /петстотин осемдесет и един лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №165/14.02.2014 г.
14. Поземлен имот с №149020 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 23,283 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – седма, в местността „Акчаш тарла”, с начална тръжна цена 15 779,00 лв. /петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №118/20.06.2013 г.
15. Поземлен имот с №173027 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16,054 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, в местността „Кръстопът”, с начална тръжна цена 19 845,00 лв. /деветнадесет хиляди осемстотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №117/20.06.2013 г.
16. Поземлен имот с №003186 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,190 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 2 316,00 лв. /две хиляди триста и шестнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №166/14.02.2014 г.
ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд:
За срок от пет години:
1. ПИ с № 002019 в землището на с. Габрово, с площ 11,948 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – ІХ, с начална тръжна годишна наемна цена 107,54 лв. /сто и седем лв. и 54 ст./
2. ПИ с № 000018 в землището на с. Бърза река, с площ 7,678 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – ІV, с начална тръжна годишна наемна цена 138,21лв. /сто тридесет и осем лв. и 21 ст./
За срок от десет години:
1. ПИ с № 010408 в землището на с. Безводно, с площ 0,875 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 8,75 лв. /осем лв. и 75 ст./
2. ПИ с № 010413 в землището на с. Безводно, с площ 0,948 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 9,48 лв. /девет лв. и 48 ст./
3. ПИ с № 010414 в землището на с. Безводно, с площ 1,203 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 12,03 лв. /дванадесет лв. и 03 ст./
4. ПИ с № 010415 в землището на с. Безводно, с площ 0,802 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 8,02 лв. /осем лв. и 02 ст./
5. ПИ с № 010416 в землището на с. Безводно, с площ 0,853 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 8,53 лв. /осем лв. и 53 ст./
6. ПИ с № 010350 в землището на с. Безводно, с площ 1,649 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 16,49 лв. /шестнадесет лв. и 49 ст./
7. ПИ с № 010284 в землището на с. Безводно, с площ 1,443 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 14,43 лв. /четиринадесет лв. и 43 ст./
8. ПИ с № 000069 в землището на с. Бърза река, с площ 2,754 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – ІV, с начална тръжна годишна наемна цена 49,58 лв. /четиридесет и девет лв. и 58 ст./
9. ПИ с № 000070 в землището на с. Бърза река, с площ 1,501 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – ІV, с начална тръжна годишна наемна цена 27,02 лв. /двадесет и седем лв. и 02 ст./
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 08.05.2014 г. на цена 15.00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 09.05.2014 г.
Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/АЙДЪН ОСМАН/