Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман

Кмет на Община Черноочене

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.88, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – с. Черноочене по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.88, ал.3 от  НРПУРОС, Общинския съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следния маломерен имот от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една година:

 

землище имот № категория Площ /дка/
1. Минзухар 031005 VII 8.519

 

  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите, за ползване по реда на подаване на заявленията.

 

ИЗГОТВИЛ:……………..

/Е. Мустафа/

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

Д-р на дирекция „СА”:…………….

/К. Нешад/

Юрисконсулт:………………

/Н. Салим/

 

С уважение,        

АЙДЪН ОСМАН:…………………                                                    

Кмет на Община Черноочене