Обявление

Съобщения

Отдел ,,Териториално и селищно устройство‘‘ при община Черноочене, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е публикувано във вестник ,,Държавен вестник‘‘ в брой 55 от 28.06.2024г. съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за предвиждане на локално платно улично платно за имоти 81236.502.14 (УПИ VII, кв.2), 81236.502.21 (УПИ II, кв.2), 81236.502.51 (УПИ III, кв.2) и 81236.502.34 (УПИ II, кв.7) по КККР и Регулационния план на с. Черноочене, общ. Черноочене.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация е едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник‘‘

с. Черноочене От техническата служба
01.07.2024г. при община Черноочене