Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №676 от 25. 06.2024 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №18/16.02.2024 г.; №35/21.03.2024 г.; №38/21.03.2024 г.; №55/20.06.2024 г. и №60/20.06.2024 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.07.2024 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ IV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1426/26.01.2023 г., с начална тръжна цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 29 с площ 700 кв.м. по КРП на с. Габрово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1602/15.02.2024 г., с начална тръжна цена 16 100,00 /шестнадесет хиляди и сто лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ III в кв. 3 с площ 690 кв.м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1603/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 15 870 /петнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ V в кв. 13 с площ от 753 кв.м. по КРП на с. Минзухар, мах. Ключово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1615/21.05.2024 г., с начална тръжна цена 8 843,32 /осем хиляди осемстотин четиридесет и три лв. и 32 ст./ лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ VІ в кв. 13 с площ от 638 кв.м. по КРП на с. Минзухар, мах. Ключово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1616/21.05.2024 г., с начална тръжна цена 7 493,85 /седем хиляди четиристотин деветдесет и три лв. и 85 ст./ лв. без ДДС.
6. Незастроен УПИ XVІ в кв. 2 с площ от 617 кв.м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №364/11.01.2018 г., с начална тръжна цена 7 000,00 /седем хиляди лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Ученически автобус „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ“ с рег. № СА2765МН, рама №NNAMOZALE02001129, двигател № 562269, с начална тръжна цена 18 280,08 (осемнадесет хиляди двеста и осемдесет лева и осем стотинки) лв. без ДДС.
8. Ученически автобус „ХЮНДАЙ КАУНТИ“ с рег. № К4100АР, рама № KMJHD17LP5C027049, двигател № D4AL5245074, с начална тръжна цена 11 329,50 (единадесет хиляди триста двадесет и девет лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 29132.11.106 в землището на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2259 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1608/28.03.2024 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 42,92 /четиридесет и два лв. и 92 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 58829.149.20 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 23 282 кв.м., категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1610/28.03.2024 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 488,92 /четиристотин осемдесет и осем лв. и 92 ст./ лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 11.07.2024 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 12.07.2024 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 50 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

инж. АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА