Окончателен протокол за назначаване на държавен служител на длъжност – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация – Черноочене и Приложение №8

Обяви

Утвърдил:………………….….
/Айджан Ахмед/
Кмет на община Черноочене

ПРОТОКОЛ № 4 ЗА ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за назначаване на държавен служител на длъжност – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация – Черноочене, на комисия назначена със Заповед № 431/23.05.2024 г. на Кмета на община Черноочене в състав:

Председател: Кенан Нешад – Директор дирекция “Специализирана администрация“,
Членове: 1. Шемсетин Сюлейман – Началник отдел “ГРАО”
2. Наим Реджеб -Юрисконсулт;

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:

1.Серкан Акиф

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: Кенан Нешад – Директор дирекция “СА“…………………………..

Членове: 1. Шемсетин Сюлейман – Началник отдел “ГРАО”………………….

2. Наим Реджеб –Юрисконсулт…………………………

с. Черноочене
Дата: 07.06.2024 г.

 

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 НПКПМДСл

 

(Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл.33, ал.1 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1.      Серкан Ариф Акиф 19 3 33 4 189

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

 

Председател:  ……………………………..

 

Членoве:

1. ……………………………….

 

2. ……………………………….

 

 

с. Черноочене

Дата: 07.06.2024 г.