Прокотол № 1 на Комисия назначена със Заповед № 431/23.05.2024 г.

Обяви

Днес на 29.05.2024 г., в 10:00 часа, Комисия назначена със Заповед № 431/23.05.2024 г. на Кмета на община Черноочене в състав:

Председател: Кенан Нешад – Директор дирекция “Специализирана администрация“,

Членове: 1. Шемсетин Сюлейман – Началник отдел “ГРАО”
2. Наим Реджеб -Юрисконсулт;

се събра, за да разгледа постъпилите заявления и придружаващите документи за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност -Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация – Черноочене;

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна останалите членове с извлечение от Регистъра на подадените заявления, като се установи, че в указаният срок съгласно Заповед № 386/ 10.05.2024 г., има подадено едно заявление с вх. № 94-00-946/ 20.05.2024 г. регистрирано в 16:00 часа, с което
Комисията взе решение:

1. На основание чл.20, ал. 1 от НПКПМДСл. Комисията пристъпва към разглеждане на полученoтo заявлениe;

2. Определи система на резултатите:
– начин на провеждане на конкурса- тест и интервю;

• На 29.05.2024 г. комисията разглежда постъпилoтo заявлениe по конкурса и изготвя протокол Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл за допускане до ТЕСТ на кандидатите, които отговарят на изискванията;
Тестът да се проведе на 07.06.2024 г. от 10:00 часа в стая №9 в сградата на Община Черноочене.
Съгласно чл. 36, ал. 2 от НПКПМДСл. се изготвят три различни варианта на тест с 20 затворени въпроси, с един възможен отговор;
Тестовете се подпечатват с печата на община Черноочене, а кандидатът изтегля един от възможните варианти на тест и попълва своите отговори, чрез закръгляне върху самият тест.
На всеки верен отговор се дават по 1 точка, съответно максималният брой точки за теста е 20.
До интервю се допуска кандидатът събрал минимум 18 точки.
Резултатът от теста се умножава с коефициент – 3;
При решаването на теста не се допускат използването на нормативни актове;
Време за решаване на теста- 45 минути;
Тестът се попълва със син химикал;
Тестът на кандидата се проверява от Председателя.
Кандидатът се уведомява от комисията за резултата от теста, чрез писмено съобщение прикрепено на таблото за информация на община Черноочене или по електронен път, чрез изпращане на e-mail съобщение;

• До участие в ИНТЕРВЮ се допуска кандидатът, преминал успешно теста;
Интервюто се провежда чрез свободен разговор по практически въпроси, свързани с прилагането на законите по критерии- ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност, управленска компетентност, дигитална компетентност;
Кандидатът се оценява съобразно неговите делови качества и професионална мотивация.
Максимално време за провеждане на интервю – 30 минути;
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата, попълва формуляр Приложение № 6 и въз основа на отговорите определя оценка по 5-степенна скала: – напълно отговаря на изискванията -5; – в голяма степен отговаря на изискванията – 4; – в средна степен отговаря на изискванията – 3; – в малка степен отговаря на изискванията – 2;- не отговаря на изискванията – 1;

Кандидат получил оценка – 1 по всички критерии в Приложение № 6, от всички членове на комисията – не се класира успешно на интервюто.
Резултатът на съответният кандидат по Приложение № 6 се сборува и се обявява резултат средно аритметичен на броя на точките от членовете на комисията и се умножава по коефициент 4;

За успешно преминат тест и интервю се счита резултат равен или по голям от 110 точки.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
След обявяване на резултатите от интервюто се попълва и оформя Протокол за окончателно класиране, съгласно Приложение № 8;

3. След така взетите решения, Комисията пристъпи към попълване на Декларация по образец Приложение № 2 към чл.11 от НПКПМДСл и премина към разглеждане на заявлениe по образец № 3 и приложените към него документи на:

КАНДИДАТ: Серкан Акиф

Към Заявление за участие в конкурс Приложение №3 към чл.17, ал.2 кандидатът е приложил:
– Декларация по чл. 17, ал.3,т.1 от НПКПМДСл. подписана и датирана от 20.05.2024 г.
– Автобиография (CV) – подписана;
– Удостоверение от община Черноочене, доказващ трудовия стаж на кандидата- общо 4 години, 7 месеца и 3 дни към 01.05.2024 г.
– Диплома за висше образование, степен магистър по строителство на сгради и съоръжения – Серия УАСГ-2019, рег. № xxxxx/2019 г.
Сертификати и Удостоверение с №№xxxx/14.12.2022 г., xxxx/14.12.2023 г., от 14/15.05.2024,от 02-04.10.2019г. №xxx-xxx-xx/07.11.2019 г., xxxx/20.02.2020 г., за допълнително придобити умения и знания.
-Декларация по чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗДСл.

Кандидатът не е представил служебна книжка, т.е не се установява, че е назначаван за държавен служител и съответно не притежава ранг.
През времето от 26.09.2019 г. до настоящия момент работи като мл. Експерт в отдел ТСУ при община Черноочене.
Кандидатът не е отбелязал в заявлението си, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл.59., ал.1 по ЗРВС и не следва да се счита за предимство.

4. От представената автобиография и документи може да се изведе извода, че кандидатът е извършвал сходни функции и следва да му се признае за професионален опит, за което Комисията реши: допуска до етап провеждане на тест Серкан Ариф Акиф.
Минималният необходим професионален опит за обявената конкурсна длъжност е 3 години. В чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията е определено, че минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. В чл. 5 на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, служителите на ръководна длъжност в администрацията:
1. ръководят, включително планират, организират, контролират и координират, съответната администрация и/или структурно звено;
2. носят отговорност за изпълнението на задачите на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
3. отчитат постигането на целите и дейността на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
4. ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответната администрация и/или структурно звено.
Видно от описанието по- горе, извършваните трудови дейности по трудови правоотношения за кандидатът, може да се направи извод, че е придобил професионален опит сходен с изискванията залегнали в длъжностната характеристика, определена за свободната длъжност в Общинска администрация- Черноочене. Приема се, че опитът представлява натрупани знания и умения в процеса на осъществяване на определена дейност.

5. Комисията попълни Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 – Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати и определи:
– дата за публикуване на списъците в интернет страницата на община Черноочене – 29.05. 2024 г., като изпрати протокола за публикуване;
– място, дата и час за провеждане на тест и интервю:
– тест на 07.06.2024 г. от 10:00 ч. в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене ;
– интервю на 07.06.2024 г. от 14:00 часа в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене.
Кандидатите да се уведомят за посочените дати на електронните им пощи или чрез писмено съобщение, след което да се закрие заседанието.

Настоящият Протокол № 1 се изготви в един екземпляр.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: Кенан Нешад – Директор дирекция “СА“…………………………..

Членове: 1. Шемсетин Сюлейман – Началник отдел “ГРАО”………………….

2. Наим Реджеб –Юрисконсулт…………………………

с. Черноочене
Дата: 29.05.2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 4
към чл. 20, ал. 5
НПКПМДСл

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“,
в административно звено: „Специализирана администрация“, отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация – Черноочене

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– Заявление за участие в конкурс – Приложение 3 към чл.17 ал.2 от НПКПМДСл;
– Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;
– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
– Копие от документи за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит;
– Автобиография (CV);
– Копия на други документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– Образователна степен – бакалавър;
– Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
– Професионален опит –3 /три/ години;
– Длъжностно ниво от КДА – 7;
– Наименование на длъжностно ниво от КДА – Ръководно ниво -7Б;
– Област на висше образование – „Технически науки“;
– Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“;
– Дигитална компетентност, управленска компетентност, професионална компетентност, работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/ външен).

Име, презиме и фамилия
на кандидата Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1 Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността2 Основание за недопускане
1. Серкан Ариф да да –

Забележки:
1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва „да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.
2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва „да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следния кандидат:
1. Серкан Ариф

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 07.06.2024 г. от 10:00 ч. в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали,

С кандидата, който успешно издържи теста ще се проведе интервю на 07.06.2024 г. от 14:00 часа в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
няма недопуснати кандидати
Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: …………………

Членове:
1. ……………………….
2. …………………………..
с. Черноочене Дата: 29.05.2024г.

Информация относно „Система за определяне на резултатите“ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Териториално и селищно устройство“, в Дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация – Черноочене

I. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю;
Дата, час и място на теста и интервюто:
– тест на 07.06.2024 г. от 10:00 ч. в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене ;
– интервю на 07.06.2024 г. от 14:00 часа в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене.
Съгласно чл.36, ал.2 от НПКПМДСл. се изготвят три различни варианта на тест с 20 затворени въпроси, с един възможен отговор.
Тестовете се подпечатват с печата на община Черноочене, а кандидатът изтегля един от възможните варианти на тест и попълва своите отговори, чрез закръгляне върху самият тест.
На всеки верен отговор се дават по 1 точка, съответно максималният брой точки за теста е 20.
До интервю се допуска кандидатът събрал минимум 18 точки.
Резултатът от теста се умножава с коефициент – 3.
При решаването на теста не се допускат използването на нормативни актове.
Време за решаване на теста- 45 минути.
Тестът се попълва със син химикал.
Тестът на кандидата се проверява от председателя на комисията.
Кандидатът се уведомява от комисията за резултата от теста, чрез писмено съобщение прикрепено на таблото за информация на община Черноочене или по електронен път, чрез изпращане на e-mail съобщение.
1. До участие в интервю се допуска кандидатът, преминал успешно теста.
Интервюто се провежда чрез свободен разговор по практически въпроси, свързани с прилагането на законите по критерии – ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност, управленска компетентност, дигитална компетентност.
Кандидатът се оценява съобразно неговите качества и професионална мотивация.
Максимално време за провеждане на интервю – 30 минути.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатът, попълва формуляр Приложение № 6 и въз основа на отговорите определя оценка по 5-степенна скала: – напълно отговаря на изискванията -5; – в голяма степен отговаря на изискванията – 4; – в средна степен отговаря на изискванията – 3; – в малка степен отговаря на изискванията – 2;- не отговаря на изискванията – 1.
Кандидат получил оценка – 1 по всички критерии в Приложение №6, от всички членове на комисията – не се класира успешно на интервюто.
2. Резултатът на съответният кандидат по Приложение №6 се сборува и се обявява резултат средно аритметичен на броя на точките от членовете на комисията и се умножава по коефициент 4;
3. За успешно преминат тест и интервю се счита резултат равен или по голям от 110 точки.

II. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.