Заповед за образуване на подвижни секции

Избори 2024

На основание чл.44 (2) от ЗМСМА, във връзка с чл.8 и чл.90 ал.1 от Изборния кодекс

З А П О В Я Д В А М :

Образувам избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания  с подвижна избирателна кутия по населените места на територията на общината за произвеждане  на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024г и за 50-то Народно събрание  на Република България на 09.06.2024 г. , както следва:

 

№ на секцията Населено място Обхват на избирателната секция
093500039 Община Черноочене с.Паничково, с.Ночево, с.Йончево, с.Комунига, с.Безводно, с.Женда, сЧерна нива, с.Бакалите, с.Габрово, , с.Даскалово,
093500040 Община Черноочене с.Лясково, с.Петелово, с.Пчеларово, с.Минзухар, с.Бостанци, с.Вождово, с.Драганово, с.Бърза река, с.Пряпорец, с.Среднево, с.Черноочене, с.Ябълчени, с.Нови пазар,  с.Каблешково, с.Божурци,
093500041 Община Черноочене с.Житница, с.Водач, с.Дядовско, с.Каняк, с.Яворово, с.Бели вир, с.Свободиново, с.Стражница, с.Верско, с.Възел, с.Патица, с.Железник

 

 

Заповедта да се обяви в интернет сайта на общината и да се  връчи на кметовете и кметските наместници за обявяване на публични места.

Препис от настоящата ми заповед да се изпрати до ТЗ”ГРАО” гр. Кърджали и РИК гр. Кърджали за сведение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината инж. Рушен Фейзула.

 

 

 

 

Инж. Айджан Ахмед

Кмет на община

…………………………