Заповед за определяне на технически екип за подготовка на Избори 2024

Избори 2024

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ №100 от 09.04.2024г. на Президента на Република България, за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024г. и Указ №102 от 09.04.2024г. на Президента на Република България от 09.04. 2024г., за насрочване на избори за Народно събрание на 09.06.2024г.

ЗАПОВЯДВАМ:

Организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите за народни представители за 50-то Народно събрание на Република България на 09.06.2024 г. и избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024г в общината да се осъществява от комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Рушен Фейзула – секретар на община

ЧЛЕНОВЕ:

1. Неджатин Салим – директор дирекция „ОА“
2. Севинч Мехмед – гл. счетоводител
3. Рашид Адем – технически сътрудник
4. Наим Реджеб – юрисконсулт

Препис от Заповедта да се връчи на горепосочените служители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Рушен Фейзула-секретар на община Черноочене.

ИНЖ. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на община Черноочене
…………………..

Съгласувал:…………………
/Наим Реджеб – Юрисконсулт/