Обявление

Съобщения

Отдел ,,Териториално и селищно устройство‘‘ при община Черноочене, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е публикувано във вестник ,,Държавен вестник‘‘ в брой 18 от 01.03.2024г. съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план – план схема за обект: ,,Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ 35047.8.439, от БКТП ,,Черноочене‘‘ в ПИ 35047.801.9, преминавайки през ПИ с идентификатор 35047.801.8, ПИ 35047.801.17, ПИ 51994.802.446, ПИ 51994.802.447 и ПИ 51994.802.448, до нови електромерни табла на фасадите на сградите’’.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация е едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник‘‘

с. Черноочене От техническата служба
05.03.2024г. при община Черноочене