Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2024 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене10  от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №22 от 16.02.2024 г.)

poragrama_ob_sobstv_22_2024