Покана за общо събрание

Съобщения

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание протокол №1/12.02.24г. на УС на ФК“Искра“, и чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.03.2024 г./петък/ от 17,30 ч., в сградата на общинския стадион – с. Черноочене, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на СНЦ ФК“Искра“ с.Черноочене за 2023г.
2. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ ФК“Искра“ с.Черноочене за 2023г.
3. Освобождаване на управителния съвет и приемане на членове на новия управителния съвет.
4. Избор на председател на управителния съвет.
5. Други.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

с.Черноочене Председател : /П/
12.02.2024 г. /Месру Мюмюн/