Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С цел подобряване на организацията за работа и адекватно изпълнение на функциите, за по добро изпълнение на целите, по ясно открояване на отговорностите на служителите и отделите на административната структура и звено, за създаване на условия за още по-бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса се поражда необходимостта от изменение в структурата на администрацията.
Съгласно чл.15, ал. 2 от ЗМСМА с измененията в структурата е необходимо и одобряването на самостоятелно структурно Звено “ Център за социални услуги“ в изпълнение на социалната политика, по Закона за социалните услуги и Решение №10/28.01.2021г. на Об.С-Черноочене. Звеното ще изпълнява всички действащи проекти по национални програми и очаквани социални проекти с източник национално и европейско финансиране.
В предвид изложеното предлагам на вашето внимание следната актуализация на структурата по Приложение № 1-Органиграма и обща численост на Общинска администрация с. Черноочене, считано от 01.03.2024 г.
Предлагам да се изгради Звено за социални услуги „Център за социални услуги“ съгласно Приложение № 2-Органиграма и числеността на Звеното за социални услуги „Център за социални услуги“. Общата численост по Приложение № 2 е индикативно, изпълнението е на база необходимостта и обема на работата при реализиране на проектите и финансова обезпеченост.
Приложение: Приложение № 1 “Структура на Общинската администрация“
Приложение № 2 Звено за социални услуги „Център за социални услуги“

Във връзка с гореизложеното, с цел подобряване ефективността на работата на Общинската администрация предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

Проект!
РЕШЕНИЕ:

Общински съвет с. Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1, и чл.14 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

РЕШИ:

1. Одобрява актуализация на структурата на Общинска администрация с. Черноочене прието с Решение №26/16.12.2019г. и актуализирано с Решение №37/17.06.2021 г. на Общински съвет – Черноочене, считано от 01.03.2024 г.
2. Приема промяна в числеността и длъжностите на Общинска администрация с. Черноочене, считано от 01.03.2024 г.
3. Определя общата численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ на 101 щатни бройки, в т.ч.:
3.1. Кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници – 37 щатни бройки
3.2. Длъжности в администрацията – 64 щатни бройки.
4. Одобрява числеността на Дейностите към Общинска администрация Черноочене, както следва:
1. Дейност „ОМП и ГЗ“ – 6 бр.;
2. Други дейности по образованието – 3 бр.
3. Здравеопазване – 5 бр.;
4. Жилищно строителство и БКС – 9 бр.;
5. Чистота – 7 бр.;
6. Озеленяване – 5 бр.;
7. „Спортни бази за спорт за всички – 3 бр.;
8. Извънщатен персонал по ПМС 212 – 6 бр.
5. Приема нова структура на Общинска администрация – Черноочене, разпределени в Обща и Специализирана администрация по структурни звена, съгласно Приложение № 1, считано от 01.03.2024 г.
6. Приема Звено за социални услуги „Център за социални услуги“ съгласно Приложение № 2, считано от 01.03.2024 г., с индикативна численост по дейностите:
6.1. Асистентска подкрепа – 4 щатни бройки;
6.2. Асистенти за лична помощ ( Закон за личната помощ) – 4 щатни бройки;
6.3. ПХОМП-ЕСФ „Топъл обяд“ – 5 щатни бройки;
6.4. Други социални оперативни програми – 3 щатни бройки.
7. Възлага на кмета на община Черноочене да утвърди ново длъжностно щатно разписание и извърши актуализация на Устройствения правилник на Община Черноочене, съгласно общата щатна численост, разпределени по бройки и по структурни звена, определени в настоящото решение.

Приложение: Приложение № 1 “Структура на Общинската администрация“
Приложение № 2 Звено за социални услуги „Център за социални услуги“

С уважение,

инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на община Черноочене

Съгласувал:
Наим Реджеб
Юрисконсулт

ПРИЛОЖЕНИЕ:
stuktura_2024

stuktura_2024_1