Обявление

Съобщения

На основание чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене
Кметът на Община Черноочене – Айджан Ахмед
кани всички граждани на общината на

публично обсъждане на проекта за Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2023 – 2027 година. Обсъждането ще се проведе на 29.01.2024 година /понеделник/ от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
Проектът на Програмата е на разположение на интересуващите се в ст. №12 на общината.

АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене