Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. и доп. с Решение №46 от 22.06.2023 г.; изм. и доп. с Решение №75 от 17.08.2023 г. ;изм. и доп. с Решение №81 от 07.09.2023 г.; изм. и доп. с Решение №100 от 02.10.2023 г.; изм. и доп. с Решение №21 от 22.12.2023 г. )

programa_22_12_2023