Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило Заявление с вх.№54-00-74 от 22.11.2023год. от “Електроразпределение Юг” ЕАД, гр.Пловдив във връзка с инвестиционното им намерение за изграждане на обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сградите в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене” с искане да се разреши на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на ел. кабел от БКТП “Черноочене”, намиращ се в ПИ с идентификатор 35047.801.9, през имоти с идентификатори 35047.801.8 и 35047.801.17 – улици, публична общинска собственост по КККР на с.Каблешково, през поземлени имоти с идентификатори 51994.802.446-проект, 51994.802.447 – проект и 51994.802.448 – проект , образувани от 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар, общинска частна собственост, урбанизирана територия , за друг вид застрояване, до новопостроените жилищни сгради в частни поземлени имоти /ПИ/35047.8.438 и ПИ35047.8.439 -по КККР на с.Каблешково., общ.Черноочене.
Към заявлението е приложено предложение за ПУП- Парцеларен план /ПУП – ПП/ и задание за изработване на ПУП- ПП на трасето от обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сградите в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”.
Строителството на жилищната сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и жилищната сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 е приключило, което е документирано с Констативен акт Обр.15 за установяване годността за приемане на строежа и е предпоставка за присъединяването на сградите към ел. мрежата на ЕVN в с.Нови пазар, общ.Черноочене.
На основание горе изложеното предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.124а, ал.1и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ /

Р Е Ш И:
1.ОбС-Черноочене разрешава на “Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190 да изработи на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”, преминаващ през имоти с идентификатори 35047.801.9, 35047801.17- улици, публична общинска собственост и през имоти с проектни идентификатори 51994.802.446, 51994.802.447, 51994.802.448 – урбанизирана територия, частна общинска собственост, образувани от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене.
Разработката да отговаря на разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и устройствените планове.

2. ОбС-Черноочене одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП -ПП/ на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене“.

3. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за учредяване в полза на “Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190 безвъзмездно право на преминаване и прокарване на ел.кабел от обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене“.
през имоти с идентификатори 35047.801.8 и 35047.801.17 – улици, публична общинска собственост по КККР на с.Каблешково, и възмездно право на преминаване и прокарване през имоти с проектни идентификатори 51994.802.446, 51994.802.447, 51994.802.448 – урбанизирана територия, за друг вид застрояване, частна общинска собственост, образувани от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. АХМЕД/
с.Черноочене
декември, 2023 год.

Съгласувал:​ юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева