Предложение

Съобщения, Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В тази връзка предлагам на вашето внимание проект Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за мандат 2023-2027 година, за обсъждане и приемане на съответно решение, а именно:
– На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОбС – Черноочене приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Проект на Правилник за организацията и
дейността на ОбС – Черноочене.
2.Мотиви.
3.Съобщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж.МЕСРУ МЮМЮН/

 

Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023-2027 г.

На заинтересованите граждани и юридически лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 02.12.2023 г. до 15.12.2023 г. включително, за предложения и становища за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023-2027 г., поради следните мотиви:
Предоставеният срок е предвидения в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Черноочене, мандат 2023 – 2027 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за Община Черноочене.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на Общински съвет : obs.chernoochene@gmail.com и в деловодството на Общински съвет, ет.2, стая 17 в сградата на общинска администрация на адрес с.Черноочене, ул.,,Шеста”, № 9.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:
Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023-2027 г.
I. Причини, които налагат приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027г.:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023 – 2027 г. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.
В настоящия проект за правилник, нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).
С проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г. се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент Правилник приет през ноември 2019 г. Целта, която се преследва с новите текстове е уреждане на възникнали в практиката ситуации, за които е липсвало правило в нормативния акт.

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023-2027 г ., се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Черноочене.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.
Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.
IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 

Проект за Правилник на Общински съвет – Черноочене

pravilnik_obs_proekt

 

Съобщение

Изготвен е проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 година.
Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект.
Предложения, мнения и препоръки към проекта могат да се депозират на електронния адрес на Общински съвет – Черноочене: obs.chernoochene@gmail.com и в деловодството на Общинскисъвет, ет.2, стая 17 в сградата на общинска администрация на адрес с.Черноочене, ул.,,Шеста”, № 9.

Предложение от 14.12.2023 г.:

predlojenie_14_12_2023

Справка от 18-12-2023 г.:

spravka_18_12_2023